Jungtinės Tautos (JT)

Jungtinių Tautų (JT), jos fondų ir programų, JT Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) bei kitų JT specializuotų agentūrų vaidmuo skatinant žmonijos raidą per nacionalines kūno kultūros ir sporto programas yra reikšmingas.
JT skelbia, kad daugelio šalių švietimo sistemose kūno kultūra ir sportas, nepaisant to, kad yra pagrindinės priemonės ne tik sveikatai gerinti, fizinėms savybėms ugdyti, bet ir socialinei integracijai bei tarpkultūriniam dialogui būtinoms vertybėms įgyti, vis labiau menkinami.
JT ragina šalis nares įsipareigoti užtikrinti kūno kultūros ir sporto vaidmens visišką pripažinimą ir šios srities plėtrą.
JT su susirūpinimu pripažįsta sportininkams, ir ypač jauniems, gresiančius pavojus – vaikų darbą, smurtą, dopingą, ankstyvą specializaciją, persitreniravimą, komercializacijos išnaudotojiškas formas ir mažiau pastebimas grėsmes – per ankstyvą atskyrimą nuo šeimos, sportinių, socialinių ir kultūrinių ryšių praradimą.
Per Olimpines žaidynes JT ragina šalis nares laikytis Olimpinių paliaubų ir remti žmonijos raidos per sportą iniciatyvas bei įgyvendinant šiuos tikslus bendradarbiauti su TOK. (Rezoliucija A/RES/58/6)Tarptautinės konvencijos prieš dopingo vartojimą sporte Šalių konferencija
Tarptautinė konvencija prieš dopingo vartojimą sporte įsigaliojo 2007 vasario 1 d., kurią Lietuva ratifikavo viena iš pirmųjų. Šios konvencijos pagrindu sukurta teisinė kovos su dopingu bazė. Iš viso ją ratifikavo jau 100 pasaulio valstybių (2008 m. lapkričio mėn.). Šalių konferencija Tarptautinės konvencija prieš dopingo vartojimą sporte įgyvendinimui stebėti rengiama kas dvejus metus.

Tarptautinė ministrų ir aukštesniųjų pareigūnų, atsakingų už kūno kultūrą ir sportą, konferencija (International Conference of Ministers and Senior Officials Responsible for Physical Education and Sport (MINEPS)
Pirmoji tarptautinė  ministrų ir vyresniųjų pareigūnų, atsakingų už kūno kultūros ir sportą (MINEPS) konferencija įvyko UNESCO būstinėje Paryžiuje 1976 metais. Šios konferencijos tikslas buvo sukurti institucinį mechanizmą, per kurį būtų galimybė formuluoti darnią strategiją kūno kultūros ir sporto srityje bei palengvinti intelektinius ir techninius mainus šioje srityje. Todėl konferencija dalyvauja  valstybių vyriausybės atstovai, organizacijos iš Jungtinių Tautų sistemos bei sporto judėjimo. Kylančios rekomendacijos iš šių diskusijų padėjo stiprinti švietimo, kultūrines ir socialines dimensijas fizino lavinimo ir sporto srityje.
MINEPS yra vienintelė tokio formato pasaulinė konferencija pasaulyje. Nuo jos įsteigimo, dar 4 MINEPS Konferencijos įvyko (Maskva, Rusijos Federacija - 1988 m.; Punta del Este, Urugvajuje - 1999 m.; Atėnuose, Graikijoje - 2004 m.; Berlynas, Vokietija - 2013 m.) Iš MINEPS rezultatai padės vadovauti efektyvių politikų ir praktikų vyriausybių visame pasaulyje, įgyvendinimą. Jie taip pat nustatyti bendrą kryptį UNESCO tarptautinės kūno kultūros ir sporto programos
2013 m. vykusioje MINEPS  konferencijoje  buvo sprendžiamas sąžiningumo sporto srityje ir kovos su susitarimais dėl varžybų baigties klausimas bei nuspręsta, kad reikia steigti pasaulinę instituciją susitarimų dėl varžybų baigties problemai spręsti.

Tarpvyriausybinis fizinio lavinimo ir sporto komitetas (Intergovernmental Committee for Physical Education and Sport (CIGEPS)
Tarpvyriausybinio fizinio lavinimo ir sporto komitetas (CIGEPS) buvo sukurtas dar MINEPS I konferencijos metu. CIGEPS Komitetas prižiūri UNESCO Fizinio lavinimo ir sporto vystymo programą, skatina tarptautinį bendradarbiavimą bei mokslo tyrimus šioje srityje. CIGEPS sudaro fizinio lavinimo ir sporto ekspertai - atstovai iš 18 UNESCO valstybių narių, kiekvienas išrinktas ketverių metų kadencijai. Lietuva į UNESCO tarpvyriausybinį Fizinio lavinimo ir sporto vystymo komitetą ketveriems metams buvo išrinkta 2007 m. rudenį Generalinės konferencijos 34-osios sesijos metu vykusiuose rinkimuose. 

UNESCO sporto čempionų programa (UNESCO Champions for Sport)
2008 m. lapkričio 23 d. UNESCO būstinėje Paryžiuje įvyko iškilminga ceremonija, kurios metu, dalyvaujant UNESCO vadovams, daugumai Europos valstybių ir kitų pasaulio šalių UNESCO ambasadoriams UNESCO Sporto čempionu buvo inauguruotas dukart olimpinis, dukart pasaulio bei Europos disko metimo čempionas Lietuvos disko metikas Virgilijus Alekna.
V.Alekną pasveikino UNESCO generalinis direktorius Koïchiro Matsuura. Jis Lietuvos disko metikui įteikė pažymėjimą, liudijantį šį garbingą UNESCO vardą. Šis vardas lietuviui suteiktas, įvertinus ir jo pergales pasaulio sporto arenose, ir jo žmogiškąsias savybes bei veiklą, propaguojant sportą mokyklose ir atsidavimą UNESCO idealams.
UNESCO Sporto čempiono titulas įpareigojo Lietuvos sportininką aktyviai dalyvauti šios organizacijos veikloje, atkreipti visuomenės ir ypač švietimo formuotojų dėmesį į fizinį ugdymą, kaip į socialines ir etines vertybes ugdančią veiklos sritį, bendrauti su viso pasaulio vaikais ir aiškinti kūno kultūros ir sporto teikiamą naudą.
V. Alekna – devintasis pasaulio sportininkas, kuriam suteikiamas UNESCO Sporto čempiono titulas. Prieš tai UNESCO Sporto čempiono vardai suteikti Sergejui Bubkai, Justine Henin, Pelė, Michaeliui Schumacheriui ir kt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-28