Europos Sąjunga (ES)

KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS EAC/S17/2017
Jaunuolių, kuriems gresia radikalizacija, stebėsena ir ugdomasis vadovavimas jiems per sportą

Šis  kvietimas  teikti  pasiūlymus  skelbiamas siekiant įgyvendinti 2017 m. metinę darbo programą pagal 2017 m. birželio 9 d. Komisijos sprendimą C(2017) 3847 dėl bandomųjų projektų įgyvendinimo 2017 m. metinės darbo programos.
Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Radikalizacijos, dėl kurios kyla smurtinio ekstremizmo pavojus, prevencijos rėmimas“ aiškiai pabrėžiama, kad radikalizacijos prevencija – svarbus kovos su terorizmu ES aspektas.
Kovos su radikalizacija priemonės kuriamos ir įgyvendinamos daugiausia vietoje, dažniausiai – vietos lygmeniu, tačiau taip pat nacionaliniu lygmeniu; jų kūrimas ir įgyvendinimas pirmiausia priklauso valstybių narių kompetencijai. Vietos subjektai paprastai geriausiai žino, kaip užkirsti kelią radikalizacijai ir ją nustatyti tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. ES atlieka rėmėjos vaidmenį, nes visoms valstybėms narėms tenka spręsti panašaus pobūdžio uždavinius, o problemos mastas ir universalumas reiškia, kad Europos Sąjungos lygmens bendradarbiavimas, tinklų kūrimas, finansavimas ir gerosios patirties mainai taip pat gali atlikti tam tikrą vaidmenį.
Sportas gali padėti kovoti su radikalizacija ir stiprinti Europos vertybes – toleranciją, integraciją ir kultūrų dialogą. Tačiau kai kuriais atvejais sporto klubai gali būti palanki terpė pažeidžiamo jaunimo verbavimui. Atsižvelgiant į tai, šiuo bandomuoju projektu „iš apačios į viršų“ principu bus remiami su sportu susiję projektai, skirti jaunuoliams, kuriems, kaip manoma, gresia radikalizacija.
Kvietimas teikti paraiškas:
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-sport-2017-monitoring-coaching-youngsters-radicalisation_en


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EAC/S16/2017

Šis kvietimas teikti paraiškas skelbiamas siekiant įgyvendinti 2017 m. metinę darbo programą pagal Komisijos sprendimą C(2017) 3847 dėl 9-6-2017 metinės bandomųjų projektų įgyvendinimo darbo programos priėmimo.
Sporto kaip socialinės įtraukties priemonės galimybės yra tinkamai pagrįstos dokumentais. Todėl daugelyje ES valstybių narių vis labiau naudojamasi sporto projektų teikiamomis galimybėmis remti pabėgėlių socialinę įtrauktį į priimančiąsias bendruomenes.
Sportas yra viena iš priemonių, kurias galima pasitelkti siekiant sėkmingai integruoti pabėgėlius, todėl būtent vietos lygmens sporto projektai gali būti vis svarbesni bandant palengvinti pabėgėlių integraciją į naujas bendruomenes.
Visoje Europos Sąjungoje – valstybių narių lygmeniu arba pagal Europos Sąjungos programas – vykdomos įvairios iniciatyvos ir jau įgyvendinami novatoriški projektai.
Vis dėlto, akivaizdu, kad daugėjant Europos Sąjungoje siekiančių įsikurti pabėgėlių, didėja veiksmingų integravimo ir socialinės įtraukties iniciatyvų poreikis. Šiuo bandomuoju projektu prisidedama prie šių pastangų ir geresnio pabėgėlių integravimo per sportą.
Kvietimas teikti paraiškas:
https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s16-integration-social-inclusion-refugees_en

 


2017-05-30 ES Sporto Taryboje – naujas darbo planas ir socialinės įtraukties per sportą tema

Vidaus reikalų viceministras Darius Urbonas kartu su Kūno kultūros ir sporto departamento generaliniu direktoriumi Edžiu Urbanavičiumi dalyvavo Briuselyje vykusiame Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos posėdyje. Jo metu patvirtintas naujas darbo planas bei atkreiptas dėmesys į sporto potencialą didinant socialinę įtrauktį – vyko ministrų diskusijos apie sporto žiniasklaidos vaidmenį, patvirtintos politinės išvados dėl socialinės įtraukties per savanorystę sporte.
Naujas Europos Sąjungos darbo planas sporto srityje, patvirtintas 3,5 metų, laikotarpiui. Plane numatytos trys pagrindinės temos: sporto integralumas – ypač kova su dopingo vartojimu, korupcija sporte ir sutartomis varžybomis, ekonominė sporto dimensija – skiriamas dėmesys inovacijoms, skaitmeninei rinkai, bei sportas ir visuomenė – akcentuojamas žiniasklaidos, švietimo, sporto diplomatijos vaidmuo. Numatyti įvairūs darbo metodai – konferencijos, ekspertų grupės, klasterių susitikimai, suinteresuotų valstybių grupės ir kt.
Ministrai diskutavo apie sporto žiniasklaidos vaidmenį stiprinant socialinę įtrauktį. Viceministras pabrėžė, jog svarbu informacijos sklaida užsiimančias dideles kompanijas ir sporto organizacijas įtraukti į socialinį dialogą, nes būtent šios kompanijos gali tapti finansiniais partneriais įgyvendinant didelius projektus. Tačiau kalbėdami apie socialinės įtraukties didinimą, turime kalbėti ne tiek apie sporto žiniasklaidą, kiek apie skirtingų žiniasklaidos formų, t. y. naujų galimybių, kurias suteikia socialiniai tinklai ir išmaniosios technologijos, išnaudojimą esantiems iššūkiams spręsti.
„Kalbant apie formą nereiktų pamiršti ir turinio – žymiausi šalies sportininkai yra geriausi sektini pavyzdžiai, įkvepiantys dalyvauti, įsitraukti, sportuoti. Sporto organizacijos per socialines medijas, taip pat ir pati žiniasklaida turėtų juos aktyviau rodyti.“
Taryboje patvirtintos pirmininkaujančios Maltos inicijuotos išvados dėl savanorystės sporte kaip tinkamos platformos socialinei įtraukčiai. Išvados – politinis dokumentas, kuriuo išreikštas valstybių sutarimas skatinti savanorišką veiklą sporto srityje, siekiant įtraukti įvairias socialines grupes – migrantus, vyresnio amžiaus piliečius, neįgaliuosius ir pažeidžiamus jaunuolius.
Priedai:
- Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl Europos Sąjungos darbo plano sporto srityje (2017 m. liepos 1 d.–2020 m. gruodžio 31 d.)
- Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvados dėl sporto kaip socialinės įtraukties per savanorišką veiklą platformos 
Tarybos išvados dėl darbo su jaunimu vaidmens padedant jaunuoliams ugdyti esminius gyvenimo įgūdžius, kurie palengvina jų sėkmingą perėjimą į suaugusiųjų gyvenimą, aktyvų pilietiškumą ir profesinį gyvenimą  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusia Lisabonos sutartimi Europos Sąjungai buvo suteikta konkreti kompetencija sporto srityje. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnyje nurodoma, kad „Sąjunga prisideda prie Europos sporto reikalų skatinimo, kartu atsižvelgdama į jo specifinį pobūdį, savanoriška veikla paremtas struktūras bei jo socialinę ir švietimo funkciją“. Prieš tai ES veikla sporto srityje buvo grindžiama ne konkrečia kompetencija, bet labiau kitų kompetencijų, inter alia, konkurencingumo, vidaus rinkos, užimtumo ir socialinių reikalų, su sportu susijusiais aspektais.
2. 2007 m. liepos 11 d. Komisija priėmė Baltąją knygą dėl sporto, kurioje numatyti veiksmai, kuriuos turės įgyvendinti ir remti Komisija ir kurie išdėstyti Pjero de Kuberteno vardu pavadintame veiksmų plane. Šie veiksmai buvo pagrįsti galimybėmis, egzistavusiomis pagal tuo metu galiojusias Sutartis. Be to, pastaraisiais metais labai suintensyvėjo neoficialus ES valstybių narių veiksmų koordinavimas ir bendradarbiavimas sporto klausimais, buvo rengiami reguliarūs neoficialūs ministrų ir ekspertų posėdžiai. Komisija sudarė palankesnes sąlygas šiam neoficialiam bendradarbiavimui, o Baltoji knyga buvo svarbus šio darbo atskaitos taškas.
3. Dabar, nustačius konkrečią ES kompetenciją sporto srityje, valstybių narių bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas taps oficialus, o Komisija pareiškė ketinanti priimti naują komunikatą, kuriame būtų išdėstyti jos siūlomi Europos Sąjungos veiksmų planai ir prioritetai Europos sporto klausimams propaguoti, bei apsvarstyti galimybę pateikti pasiūlymą dėl išlaidų sporto srityje programos.
4. Pirmas oficialus Tarybos posėdis, skirtas sporto klausimams, įvyko 2010 m. gegužės 10–11 d. Briuselyje (Švietimo, jaunimo ir kultūros taryba). Pagrindinė sporto klausimų darbotvarkės dalis buvo ministrų debatai. Šių debatų tikslas – suteikti valstybėms narėms galimybę įvertinti pagrindinius klausimus ir problemas, kurie dabar, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, turėtų būti sprendžiami vykdant ES sporto politiką. Šiais debatais siekiama svariai prisidėti Komisijai rengiant naująjį komunikatą.

Baltoji knyga dėl sporto
Rengdama šią Baltąją knygą, Komisija vykdė daugybę konsultacijų su sporto sektoriaus suinteresuotosiomis šalimis dėl bendros svarbos klausimų bei atliko konsultaciją internetu. Jų metu paaiškėjo, kad dėl sporto vaidmens Europoje ir ES lygmens veiksmų šioje srityje puoselėjami dideli lūkesčiai. Šioje Baltojoje knygoje aptariamas visuomeninis sporto vaidmuo, jo ekonominis aspektas ir tolesni su šia iniciatyva susiję veiksmai. Konkretūs tolesnių ES lygmens veiksmų pasiūlymai pateikiami Pjero de Kuberteno vardu pavadintame veiksmų plane, kuriame išdėstoma veikla, kurią Komisija turės įgyvendinti arba remti. Tarnybų darbo dokumente pateikiamos pasiūlymo aplinkybės, įskaitant priedus dėl sporto ir ES konkurencijos taisyklių, dėl sporto ir vidaus rinkos laisvių ir priedą, kuriame pateikiami konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis rezultatai. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007DC0391 

ES ministrų, atsakingų už sportą, neformalūs susitikimai (Informal Meetings of EU Ministers Responsible for Sport)
ES sporto direktorių susitikimai (Meetings of EU Sports Directors)
Pateiktos ES Sporto darbo plano 2014-2017 Ekonominio sporto poveikio vertinimo ekspertų grupės išvados

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-28