Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto taryboje pirmą kartą dalyvavo Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentas T.Bachas

Data

2017 11 28

Įvertinimas
0
EU_logo.png

2017 m. lapkričio 21 d. Briuselyje vyko Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos posėdis, kuriame dalyvavo vidaus reikalų viceministras Darius Urbonas ir Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Edis Urbanavičius. Pirmą kartą Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos istorijoje diskusijose dalyvavo ir Tarptautinio olimpinio komiteto prezidentas T.Bachas.

 

ES už kūno kultūrą ir sportą atsakingi ministrai ir kiti aukšto rango pareigūnai buvo pakviesti diskusijai apie XXI amžiaus sporto iššūkių ir bendradarbiavimo stiprinimą tarp ES, vyriausybių ir sporto judėjimo.

Buvo atkreiptas dėmesys į tai kad sporto vieta Europos visuomenėje pastaraisiais dešimtmečiais labai pasikeitė. Sportas nelaikomas vien paprasta laisvalaikio veikla prisidedančia prie asmens gerovės. Šiandien vis labiau suvokiama, kad sportas turi įtakos darbingumui, ugdymui, sveikatai ir yra labai svarbus socialinės įtraukties įrankis. Tuo pačiu metu sportas susiduria su pagrindinėmis grėsmėmis: sutartos varžybos, korupcija, dopingas, smurtas ir kt. Skaidrumo trūkumas finansavime ir sėslus gyvenimo būdas – taip pat yra svarbūs iššūkiai.

Spaudos konferencijoje T.Bachas atkreipė dėmesį, kad Europos sporto modelis, kurio pagrindas - sporto vertybės ir savanorystė, susiduria su dar viena grėsme – sporto komercializacija. 
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/f2a4c8e1-f888-4137-98a0-98e6d76581bd

 

ES Tarybai pirmininkaujanti Estija pateikė du klausimus tarybos dalyviams: 1) Kokie yra pagrindiniai uždaviniai, su kuriais sporto srityje susiduriama XXI a., ir kuriuos ES, jos valstybės narės ir sporto sektoriaus atstovai turėtų spręsti kartu?

2) Kaip Europos Sąjunga ir jos valstybės narės galėtų glaudžiau bendradarbiauti su sporto sektoriaus atstovais sprendžiant pagrindinius uždavinius, susijusius su valdymu, sąžiningumu ir sporto indėliu į visuomenę?

Viceministras D.Urbonas pasisakydamas Taryboje išreiškė pritarimą, kad iškeltos problemos – globalios ir, kad būtina skatinti nacionalines vyriausybes, Europos Komisiją ir visų lygių  sporto organizacijas ieškoti dialogo būdų, kurie nesikirstų su sporto specifiškumo ir autonomiškumo principais, bet ir toliau užtikrintų tvirtą pagrindą bendrai veiklai. Viceministras atkreipė dėmesį į tai, kad, Vyriausybės gali pasiūlyti keletą priemonių socialinio dialogo skatinimui. Viena iš jų - finansavimo priemonės, kurių turinys turėtų apimti ne tik pareigas ir teises, bet ir skatinimo bei sankcijų už nevykdomus įsipareigojimus sistemą. Tarybos narams buvo pateiktas pavyzdys, kad  Lietuvoje į sporto organizacijų finansavimo kriterijus jau yra įtrauktos nuostatos dėl  kovos su dopingo vartojimu bei susitarimais dėl varžybų rezultatų. Viceministras išreiškė nuomonę, kad visdėlto kur kas didesnis vaidmuo turėtų tekti tarptautinėms skėtinėms sporto organizacijoms, kurios turi daugiau svertų paveikti nacionalines sporto organizacijas reikalaudamos konkrečių nuostatų jų kodeksuose kovais su minėtomis grėsmėmis. Lietuvos delegacija išreiškė pritarimą Graikijos delegacijos vadovui kuris atkreipė dėmesį į susidariusią situaciją krepšinyje – kai pačios sporto organizacijos negali susikalbėti ir reikalinga ne tik Valstybių, bet ir Europinių institucijų pagalba.

 

Tarybai buvo pristatyti 2017 m. lapkričio 16 d. Seule (Korėjos Respublikoje) Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) valdybos priimti sprendimai (https://www.wada-ama.org/en/media/news/2017-11/wada-foundation-board-takes-important-decisions-that-will-significantly); pateikta informacija apie tai, kad 2019 m. pasaulinės WADA konferencija įvyks Katovicuose (Lenkijos Respublika) bei pristatyta būsimo Bulgarijos pirmininkavimo ES Tarybai programa.

 

Taryboje dalyvaujančios šalys buvo pakviestos laikytis olimpinių paliaubų per 2018 m. Pjongčango žiemos olimpines žaidynes.

 

Taryboje patvirtintos pirmininkaujančios Estijos inicijuotos išvados dėl trenerių vaidmens visuomenėje (13433/17). Išvadose teigiama, kad treneriai atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų sporto srityje, kadangi savo vadovavimu ir patarimais sportuojantiesiems jie daro įtaką sportuojančiųjų žinioms, įgūdžiams, planams, siekiams, sveikatai, gerovei ir vertybėms. Apskaičiuota, kad Europoje yra 5–9 mln. trenerių, o jie daro įtaką 50–100 mln. europiečių. Išvadose siekiama parodyti trenerių veiklos įvairiapusiškumą ir tarpsektorinį pobūdį.

Šalys kviečiamos propaguoti platesnį trenerių vaidmenį stengiantis atitinkamais atvejais įveikti socialinius iššūkius, su kuriais susiduria visa visuomenė, dalytis geriausia patirtimi, susijusia su trenerių mokymu, skatinti kelias organizacijas vienijančių trenerių organizacijų ir tinklų veiklą.

Europos Komisija raginama sudaryti palankesnes sąlygas ES valstybėms narėms ir sporto organizacijoms keistis gerąja patirtimi ir gairėmis trenerių švietimo ir kvalifikacijų ugdymo srityse; Komisijos įgūdžių ir žmogiškųjų išteklių vystymo ekspertų grupėje parengti pagrindinių treneriams keliamų įgūdžių ir kompetencijų reikalavimų gaires; atlikti mokslinius tyrimus apie trenerių vaidmenį, daugiausia dėmesio skiriant visų pirma iššūkiams ir kliūtims švietimo, judumo ir darbo rinkos srityse, taip pat sporto trenerių veiklos poveikio visuomenei įrodymui.

 

Taryba priėmė rezoliuciją, kuria siekiama toliau plėtoti esamą aukšto lygio struktūrinį ES institucijų, valstybių narių valdžios institucijų ir sporto judėjimo dialogą (13432/17). 2017-2020 m. Rezoliucijoje šalių prašoma nuolat propaguoti, skleisti ir aptarti ES sporto politikos dokumentus su sporto sektoriaus atstovais nacionaliniu lygmeniu. Rezoliucijoje sporto sektoriaus atstovų prašoma aktyviau dalyvauti struktūriniame dialoge ES lygmeniu, visų pirma užtikrinti dalyvavimą atitinkamoje struktūroje tinkamu lygmeniu, labiau naudotis struktūrinio dialogo teikiamomis galimybėmis, siekiant dalytis savo pačių politiniais pasiūlymais, dokumentais ir idėjomis su ES institucijomis ir ES valstybių narių valdžios institucijomis.

Failai atsisiuntimui:

- Išvados dėl trenerių vaidmens visuomenėje

- Rezoliucija dėl ES struktūrinio dialogo sporto klausimais tolesnio plėtojimo