Lietuva išrinkta UNESCO Tarpvyriausybinio fizinio lavinimo ir sporto komiteto vicepirmininke antrai kadencijai

Data

2010 07 12

Įvertinimas
0
2010 m. liepos 7─8 d. Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (toliau ─ UNESCO) būstinėje Paryžiuje įvyko Tarpvyriausybinio fizinio lavinimo ir sporto komiteto (toliau ─ Komitetas) plenarinė sesija, kurioje dalyvavo Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės vyriausiasis specialistas tarptautiniam bendradarbiavimui Sigitas Stasiulis.
Komitetas dvejų metų kadencijai išrinko biuro narius ─ Iraną, Ispaniją, Kubą, Lietuvą, Nigeriją ir Tunisą. Komiteto pirmininke biuras išrinko Ispaniją.
Sesijoje svarstyta Komiteto reforma, kitų dviejų metų pagrindinė veikla, Nuolatinės patariamosios tarybos narystė ir veikla, šalių narių indėlis.
Nutarta Komiteto narių skaičiaus nedidinti, palikti 18 valstybių narių. Komiteto nariai ketverių metų kadencijai renkami per UNESCO Generalinę konferenciją. Lietuva komiteto nare tapo 2007 m. Generalinės konferencijos 34-osios sesijos metu.
Komitetas taip pat nutarė, kad deleguodamos savo atstovus dirbti Komiteto sesijose šalys narės turi teikti pirmenybę fizinio lavinimo ir sporto specialistams bei tarptautinio bendradarbiavimo sporto srityje ekspertams. Esant neišvengiamybei, šalis nares atstovautų Nuolatinių atstovybių prie UNESCO darbuotojai.
 
Po reformos, Komitetas turi vykdyti šias funkcijas:
• atlikti tyrimus, įtikinančius vyriausybes investuoti į sportą, ypač į kūno kultūrą, siekiant socioekonominių tikslų;
• rengti sporto politikos gaires ir šiuo būdu padėti vyriausybėms formuoti ir įgyvendinti jų  sporto politiką;
• teikti technines žinias ir geros patirties pavyzdžius priimantiems sprendimus;
• skatinti sporto taikai ir plėtrai projektus;
• vertinti esamas šalių sporto politikas ir jų įgyvendinimą šalyse narėse;
• stiprinti šalių narių įsipareigojimų atskaitomybę per sutartas stebėjimo ir kriterijų sistemas;
• pasitelkti kitus Jungtinių Tautų ir UNESCO padalinius Komiteto tikslams įgyvendinti.
 
Pagrindinės Komiteto veiklos sritys turi būti:
• socialinė įtrauktis į sportą ir per sportą, lyčių lygybė sporte ir neįgalieji;
• kūno kultūra švietimo sistemoje;
• savivaldybių ir bendruomeninis sportas;
• sportas kaip kultūros išraiškos priemonė, tradicinės sporto šakos;
• sporto vertybių puoselėjimas ir sklaida.
 
Kitai Tarpvyriausybinio fizinio lavinimo ir sporto komiteto sesijai turi būti parengtas UNESCO Nuolatinės patarimosios sporto tarybos nuostatų pakeitimo projektas, Taptautinio kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo nuostatų pakeitimo projektas, patvirtinta tikslinė grupė lėšoms į fondą pritraukti, parengtas 2011-2012 m. Komiteto veiklos plano projektas ir renginių kalendorius.
Austrija, Kuba ir Vokietija rengia ir kitų metų pradžioje Komitetui pateiks šalių narių kūno kultūros sistemų įvertinino kriterijus. Pagal šiuos kriterijus šalių narių  mokyklose turi būti privalomos trys kūno kultūros pamokos per savaitę, sudarytos sąlygos (infrastruktūra, apmokėjimas) moksleiviams ir vietos bendruomenėms užsiimti kūno kultūra ir sportu po pamokų ir savaitgaliais.
Lietuva informavo Komitetą apie pasirengimą 2012 m. liepos 6─12 d. Pasaulio sporto visiems žaidynėms Šiaulių regione. Planuojama, kad šiame sporto visiems, sveikatingumo ir kultūros renginyje dalyvaus per 8 000 dalyvių iš 100 šalių. Lietuva kreipėsi į UNESCO dėl šių žaidynių globos. UNESCO sekretoriatas patikino, kad UNESCO globa 2012 m. Pasaulio sporto visiems žaidynėms bus suteikta artimiausiu metu.  
Be to, Komitetas nusprendė pakviesti Tarptautinį parolimpinį komitetą ir Jungtinių Tautų Sporto taikai ir plėtrai padalinį tapti UNESCO Nuolatinės patariamosios sporto tarybos nariais. Tarptautinio olimpinio komiteto kvietimu šios tarybos posėdis turi įvykti šių metų spalio-lapkričio mėn. Šveicarijoje. Nuolatinę patariamąją sporto tarybą sudaro Olimpinio ir pasaulio bei Europos visuomeninio sporto sąjūdžio pagrindinių skėtinių organizacijų atstovai.