KONKURSAS Į TEISĖS SKYRIAUS PATARĖJO PAREIGAS

Data

2011 12 07

Įvertinimas
0

Konkursą organizuojanti įstaiga: Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Teisės skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

 

TEISĖS SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

Teisės skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

Pareigybės lygis – A.

Pareigybės kategorija15.

 

II. PASKIRTIS

 

Teisės skyriaus patarėjo pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) teisinį atstovavimą, padėti Departamentui įgyvendinti valstybės politiką jam priskirtoje veiklos srityje rengiant ar dalyvaujant rengiant teisės aktų projektus.

 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Teisės skyriaus patarėjas atlieka funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisė.

 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties bakalauro ir magistro ar vientisųjų teisės studijų krypties magistro ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo patirtį;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius kūno kultūrą ir sportą,viešąjį administravimą,valstybės tarnybą, biudžetinių įstaigų veiklą, teisėkūrą;

6.4. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;

6.5. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu ir vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.7. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos ir teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo taisykles;

6.8. mokėti dirbti teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, naudotis elektroniniu paštu, internetu.

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOFUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. rengia su Departamento veikla susijusių teisės aktų projektus, dalyvauja šiuos projektus 
rengiant kitiems Departamento administracijos padaliniams ar Departamentui pavaldiems ar 
jo veiklos sričiai priskirtiems viešiesiems juridiniams asmenims;
7.2. atlieka Departamento administracijos padalinių, Departamentui pavaldžių ar jo veiklos 
sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų Teisės skyriaus valstybės tarnautojams nedalyvaujant 
parengtų ir Teisės skyriui pateiktų derinti teisės aktų projektų ir kitų teisinių dokumentų 
teisinę ekspertizę, taip pat kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų parengtų ir 
Departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų teisinę ekspertizę;
7.3. teikia teisines konsultacijas Departamento vadovybei, Teisės skyriaus vedėjui, kitiems 
Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, 
Departamentui pavaldiems ar jo veiklos sričiai priskirtiems viešiesiems juridiniams asmenims, 
kitoms kūno kultūros ir sporto organizacijoms su Departamento veikla susijusiais klausimais;
7.4. Departamento vadovybės pavedimu atstovauja Departamentą teismuose, kitose 
valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse
organizacijose, kai svarstomi teisinio pobūdžio klausimai;
7.5. dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas, susijusias su Europos Sąjungos teisės 
kūno kultūros ir  sporto srityje perkėlimu į nacionalinę teisės sistemą ir jos įgyvendinimu 
(teikia su tuo susijusius siūlymus  Departamento vadovybei ir Teisės skyriaus vedėjui, 
Departamento vadovybės pavedimu dalyvauja susitikimuose, darbo grupėse, kuriose 
aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia ataskaitas ir kt.);
7.6. vykdo Departamento vadovybės ir Teisės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su 
Departamentui pavaldžių ar jo veiklos sričiai priskirtų juridinių asmenų steigimu, likvidavimu, 
reorganizavimu bei pertvarkymu;
7.7. dalyvauja Departamento ir kitų institucijų sudarytose komisijose bei darbo grupėse;
7.8. pagal  kompetenciją rengia atsakymų į institucijų, įmonių, įstaigų, kitų organizacijų ar
 kitų asmenų paklausimus projektus;
7.9. teikia siūlymus Teisės skyriaus vedėjui dėl skyriaus veiklos gerinimo;
7.10. atlieka su Teisės skyriaus funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio 
Departamento vadovybės ir Teisės skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Departamento
strateginių tikslų įgyvendinimo bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Teisės skyriaus patarėjas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Teisės skyriaus vedėjui. ________________________

 

Dokumentai priimami: Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Teisės skyriuje, 304 kab., Žemaitės g.6, Vilniuje.

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 233 44 95, v.ptakauskaite@kksd.lt,

http://www.kksd.lt