Finansavimo konkursai

2018 m. užsienio lietuvių organizacijų kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo  konkurso, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui 2018 m. paminėti, gautų paraiškų registras


2018 m. užsienio lietuvių kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti tvarkos aprašas ir priedai:

Įsakymas (2017 m. gegužės 19 d. Nr. TV-58) dėl lėšų skyrimo Vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkursui (ir protokolas)

- Sutarties forma
- Sąmatos forma
- Priemonių planas

ATASKAITŲ FORMOS: 
Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo ataskaita (pagal  valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 2 priede nurodytą formą Nr. 1),
(teikiama pasibaigus kiekvienam mėnesiui) 
Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registras (pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 3 priede nurodytą formą Nr. 2), (teikiamas pasibaigus ketvirčiui) 
Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (Vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkurso sąlygų 4 priedas) (teikiama iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 8 d.)

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  skelbia Vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkursą. Konkurso tikslas – išmokyti plaukti kuo daugiau šalies vaikų plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens. 2017 metais konkurso finansavimui departamentas skyrė 214 000 eurų.
Paraiškas konkursui gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos nevyriausybinės organizacijos, kurių teisinė forma yra asociacija arba viešoji įstaiga ir kurių steigimo dokumentuose įtvirtintos veiklos susijusios su kūno kultūra ir sportu.
Projekto dalyvių tikslinė grupė – 8–10 metų amžiaus vaikai.
Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.
Pareiškėjas projektui vykdyti turi turėti ne mažesnį kaip 10 proc. papildomą finansavimą iš projekto partnerių, rėmėjų, nuosavų lėšų ar kitų šaltinių.
Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2017 m. kovo 1 d.  iki kovo 30 d.
Projektai turi būti įgyvendinami 2017 m. rugsėjo 1 d.–gruodžio 29 d.  
Užpildyta paraiškos forma su priedais (originalai) ir kitais dokumentais vienu egzemplioriumi turi būti pateikti departamentui iki 2017 m. kovo 30 d. imtinai adresu: Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemaitės g. 6, LT-03117.
Skyrus lėšų projektui, Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis turės būti sudaryta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo išsiuntimo pareiškėjui dienos.

 KONKURSO APRAŠAS IR PRIEDAI:
Įsakymas „Dėl Vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“
Vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkurso tvarkos aprašas
1 priedas (paraiška)
2 priedas (planas)
3 priedas (sąmata)
4 priedas (veiklos ataskaita)
5 priedas (pažymėjimo forma) 

 TAIP PAT PATEIKIAMA:
- tinkamai patvirtinta organizacijos įstatų kopija
- laisvos formos įsipareigojimas dėl lėšų dalies (ne mažesnės 10 procentų skirtų  valstybės biudžeto lėšų sumos) kitų šaltinių lėšų skyrimo projekto gyvendinimui
- pareiškėjo dalyvių (dalininkų, narių ir pan.) sąrašas
deklaracija (pagal čia pateikiamą formą)
- Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, kad organizacija neskolinga valstybės biudžetui
- dokumentas arba tinkamai patvirtinta jo kopija dėl teisės naudotis baseinu projekte nurodytais tikslais
- pareiškėjo darbuotojų, kurie dalyvaus praktinėse vaikų mokymo plaukti pratybose, gyvenimo aprašymai (CV) ir teisę vykdyti praktines kūno kultūros ir sporto pratybas suteikiančio dokumento (aukštojo sporto krypties išsilavinimo tinkamai patvirtinta kopija) arba galiojančio kūno kultūros ir sporto veiklos leidimo numeris (asmenų, dalyvausiančių praktinėse vaikų mokymo plaukti pratybose, vardai, pavardės bei jų turimų dokumentų, suteikiančių teisę vykdyti praktines kūno kultūros ir sporto pratybas, numeriai nurodomi paraiškos 7 punkte kartu su projekto aprašymu)
- pareiškėjo arba partnerio įsipareigojimo raštą nuosavomis lėšomis užtikrinti antrąjį mokymo plaukti ciklą (10 pratybų) per pirmąjį 2018 metų pusmetį raštą (teikiamas siekiant atitikti prioritetą)

 KONTAKTINĖ INFORMACIJA
- Bendrais klausimais – Inga Gerulskienė (el. paštas [email protected], tel. 8-5 233 65 57)
- Finansiniais klausimais – Vita Bieliauskienė (el. paštas [email protected], tel.  8-5 233 61 57)

 LOGOTIPAS  FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS 
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės logotipas (Logotipas (jpg formatu) Logotipas (cdr formatu), Logotipo erdvės zona (jpg formatu))

2017-ųjų Sporto metų logotipas

Vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkursui gautų paraiškų registras.

2017 m. balandžio 19 d. įsakymas dėl lėšų skyrimo konkurso „Sportuojanti bendruomenė“ projektams (su protokolu)

Sutarties forma
Sąmatos forma
Priemonių planas

Paraiškų 2017 m. konkursui „Sportuojanti bendruomenė“ registras 

ATASKAITŲ FORMOS: 
Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo ataskaita (pagal  valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 2 priede nurodytą formą Nr. 1)(teikiama pasibaigus kiekvienam mėnesiui) 
Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registras (pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 3 priede nurodytą formą Nr. 2)(teikiamas pasibaigus ketvirčiui) 
Renginių ataskaita (teikiama pasibaigus ketvirčiui)
Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaitos forma (Nr. 4)_5 priedas
Ataskaita apie projekto dalyvius (teikiama pasibaigus projektui)

 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  skelbia Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“. Konkurso tikslas – skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės narius įsitraukti į sveikatą stiprinančią ir jų fizinį aktyvumą didinančią sportinę veiklą, pažymėti 2017– uosius Sporto metus. 2017 m. konkurso finansavimui departamentas skyrė 59 000 eurų.

Paraiškas konkursui gali teikti:
-          teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos bendruomeninės organizacijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja (vienokia ar kitokia forma) kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenseną, poilsio, turizmo bei rekreacinę veiklą;
-          kurios veikia ne mažiau kaip dvejus metus, turi ne mažiau kaip 30 narių;
-          kurios per paskutinius kalendorinius metus (t.y. 2016 m.) nėra gavę departamento konkursui „Sportuojanti bendruomenė“ skirtų lėšų.

Projekto dalyvių tikslinė grupė – gyventojai kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra pareiškėjo atstovaujamoje teritorijoje. Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Pareiškėjas projektui vykdyti turi turėti ne mažesnį kaip 10 proc. papildomą finansavimą iš projekto partnerių, rėmėjų, nuosavų lėšų ar kitų šaltinių.
Bendruomeninė organizacija,  tai  asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje.
Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2017 m. vasario 1 d.  iki vasario 28 d.
Konkursas vykdomas pagal Kūno kultūros ir sporto projektų „Sportuojanti bendruomenė“ finansavimo tvarkos aprašą. Patenkinus paraišką ir skyrus valstybės biudžeto lėšų projekto įgyvendinimui, pareiškėjai turės užtikrinti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą minimalų užsiėmimo dalyvių skaičių.
Projektai turi būti orientuoti į Kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptį „Bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas“ ir turi būti baigti įgyvendinti iki 2017 m. lapkričio 30 d. 
Užpildyta paraiškos forma su priedais (originalai) (1 egz.), turi būti pateikti departamentui iki 2017 m. vasario 28 d. imtinai adresu: Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemaitės g. 6, LT-03117. Paraišką ir jos priedus pasirašo organizacijos vadovas, arba jo įgaliotas asmuo.

Skyrus lėšų Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis turės būti sudaryta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo išsiuntimo pareiškėjui dienos. Jeigu pareiškėjas nenumatys sudaryti sutarties, apie tai per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo apie skirtas lėšas, turės pranešti departamentui.

 KONKURSO APRAŠAS IR PRIEDAI:
Įsakymas „Dėl kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso „Sportuojanti bendruomenė“ tvarkos aprašo patvirtinimo“
Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso „Sportuojanti bendruomenė“ tvarkos aprašas
1 priedas (paraiška)
2 priedas (planas)
3 priedas (sąmata)
4 priedas (deklaracija)
5 priedas (pareiškėjo dalyvių (dalininkų, narių ir pan.) sąrašas)

 TAIP PAT PATEIKIAMA:
teisės aktų tvarka patvirtinta įstatų kopija.
- laisvos formos įsipareigojimas dėl lėšų dalies (ne mažesnės 10 procentų skirtų  valstybės biudžeto lėšų sumos) kitų šaltinių lėšų skyrimo projekto gyvendinimui.
- bendruomenės narių sąrašas.
- Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma, kad neskolingi valstybės biudžetui.

 KONTAKTINĖ INFORMACIJA
- Bendrais klausimais – Milda Laurutėnaitė (el. paštas [email protected], tel. 8-5 213 54 01)
- Finansiniais klausimais – Vita Bieliauskienė (el. paštas [email protected], tel.  8-5 233 61 57)

 LOGOTIPAS  FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS 
Logotipas (jpg formatu)
Logotipas (cdr formatu)
Logotipo erdvės zona (jpg formatu)

 

2017 m. balandžio 4 d. įsakymas dėl lėšų skyrimo konkurso „Sportas – ryšys su Lietuva“ projektams (su protokolu)

Sutarties forma
Sąmatos forma
Priemonių planas

2017 m. užsienio lietuvių organizacijų kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursas „Sportas – ryšys su lietuva“ gautų paraiškų registras

 

ATASKAITŲ FORMOS: 
Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo ataskaita (pagal  valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 2 priede nurodytą formą Nr. 1)(teikiama pasibaigus kiekvienam mėnesiui) 
Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registras (pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 3 priede nurodytą formą Nr. 2)(teikiamas pasibaigus ketvirčiui) 
Renginių ataskaita (teikiama pasibaigus ketvirčiui)
Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaitos forma (Nr. 4)_5 priedas
 

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia užsienio lietuvių organizacijų  2017-ųjų metų  kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportas – ryšys su Lietuva“ ir kviečia teikti paraiškas. 2017 m. konkurso finansavimui departamentas skyrė 13000 eurų. 

Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2017 m. sausio 2 iki vasario 15 dienos imtinai. Projektų paraiškas gali teikti užsienio lietuvių organizacijos, suprantamos kaip užsienio valstybėje veikianti nevyriausybinė organizacija, tam tikrų, visuomenei naudingų, interesų pagrindu vienijanti grupę toje valstybėje gyvenančių lietuvių, kurios viena iš veiklos rūšių yra kūno kultūros ir (ar) sporto plėtojimas ir turinti savo atskirą sąskaitą kredito įstaigoje.Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Projektai turi būti baigti įgyvendinti iki 2017 m. lapkričio 30 d.       

Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių organizacijų  kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo  konkurso „Sportas – ryšys su Lietuva“tvarkos aprašą. Projektai turi būti orientuoti į kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptį „Užsienyje gyvenančių lietuvių sporto tradicijų puoselėjimas ir fizinio aktyvumo skatinimas“ ir apimti vieną arba abi iš šių veiklų:

–  pareiškėjo narių įvairių fizinio aktyvumo formų skatinimas;
–  užsienyje gyvenančių lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas per kūno kultūrą ir (ar) sportą. 

Užpildyta paraiškos forma su priedais, turi būti pateikta departamentui iki 2017 m. vasario 15 d. imtinai adresu: Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemaitės g. 6, LT-03117. Paraišką ir jos priedus pasirašo organizacijos vadovas, arba  jo įgaliotas asmuo.  

Skyrus lėšų Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis turės būti sudaryta ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų dienų nuo sprendimo dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo išsiuntimo pareiškėjui dienos. Jeigu pareiškėjas nenumatys sudaryti sutarties, apie tai per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo apie skirtas lėšas, turės pranešti departamentui. 

Pasirašius sutartį 50 proc. skirtų lėšų bus  pervedama į pareiškėjo sutartyje nurodytą atskirą projekto lėšų sąskaitą, likusi, pripažinta tinkamomis finansuoti išlaidų dalis  bus sumokama per 15 kalendorinių dienų po ataskaitų pateikimo. Nepateikus projektų įgyvendinimo ataskaitų,  per sutartyje nurodytą laiką, pareiškėjas privalės grąžinti lėšas.

KONKURSO APRAŠAS IR PRIEDAI:
•  Užsienio lietuvių kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso  „Sportas– ryšys su Lietuva“ tvarkos aprašas.
•  Paraiška (aprašo 1 priedas).
•  Deklaracija (aprašo 2 priedas). 
•  Pareiškėjo dalyvių (dalininkų, narių ir pan.) sąrašas (3 priedas).

Taip pat pateikiama:
• teisės aktų tvarka patvirtinta įstatų kopija.
• laisvos formos įsipareigojimas dėl lėšų dalies (ne mažesnės 10 procentų skirtų  valstybės biudžeto lėšų sumos) kitų šaltinių lėšų skyrimo projekto gyvendinimui.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:
Bendrais klausimais – Milda Laurutėnaitė (el. paštas [email protected]  tel. 8-5 2135401
Finansiniais klausimais – Vita Bieliauskienė (el. paštas [email protected]  tel. 8-5 2336157

 Įvykę konkursai:
- 2016 m. VAIKŲ MOKYMO PLAUKTI PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS
- 2016 m. „SPORTAS – RYŠYS SU LIETUVA“
- 2016 m „SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ“
- 2015 m. ir kiti pasibaigę konkursai
Pastaba: Pilnus konkursų aprašymus rasite žemiau esančiame tekste.

2016 m. VAIKŲ MOKYMO PLAUKTI PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia Vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkursą.
Konkurso tikslas – išmokyti kuo daugiau šalies vaikų plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens.
Paraiškas konkursui gali teikti tik teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos nevyriausybinės organizacijos, kurių teisinė forma yra asociacija arba viešoji įstaiga ir kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja kūno kultūrą ir sportą.
Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos iki 2016 m. liepos 20 d.
Projektai vykdomi nuo 2016 m. rugsėjo 19 d. iki gruodžio 29 d.
Konkursas vykdomas pagal Vaikų mokymo plaukti projektų konkurso sąlygas ir Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašą.
Konkursui skirta 144 000 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų. Lėšos skiriamos pagal dalyvių skaičių, už vieną projekte dalyvaujantį vaiką skiriant iki 2,28 eurų vienam užsiėmimui.
Užpildyta paraiškos forma (originalas su parašais, 1 egz.) su priedais turi būti pateikta iki 2016 m. liepos 20 d. adresu: Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemaitės g. 6, LT-03117.

Vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkurso sąlygos (1.9 Mb)
2011 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (SUVESTINĖ REDAKCIJA)

KONKURSUI TEIKIAMI DOKUMENTAI:
1 priedas (paraiška)
2 priedas (planas)
3 priedas (sąmata)
• Organizacijos teisės aktų tvarka patvirtinta įstatų kopija
Deklaracija (pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 6 priede nurodytą formą)
• Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (ar jos teritorinių padalinių) patvirtinimas, kad nėra aplinkybių, nurodytų Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo 13.2 punkte
Pareiškėjo dalyvių (dalininkų, narių) sąrašas (pavyzdys)
Laisvos formos įsipareigojimas dėl dalies (ne mažesnės kaip 10 procentų skirtų valstybės biudžeto lėšų sumos) kitų šaltinių lėšų skyrimo programos įgyvendinimui (pavyzdys)
• Dokumentas arba tinkamai patvirtinta jo kopija dėl teisės naudotis baseinu projekte nurodytais tikslais
• Pareiškėjo darbuotojų, kurie dalyvaus praktinėse vaikų mokymo plaukti pratybose, gyvenimo aprašymai (CV) ir teisę vykdyti praktines kūno kultūros ir sporto pratybas suteikiančio dokumento (aukštojo sporto krypties išsilavinimo arba galiojančio kūno kultūros ir sporto veiklos leidimo) kopija.

Atkreiptinas dėmesys į šiuos Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo punktus, pagal kuriuos, be kitų, projekto vykdytojai privalo:
39.4. naudojant projekto įgyvendinimui skirtas valstybės biudžeto lėšas visoms išlaidoms apmokėti atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais;
39.5. projekto įgyvendinimui skirtas valstybės biudžeto lėšas laikyti atskiroje sąskaitoje banke.

SUTARTIES IR JOS PRIEDŲ FORMOS (Pildomos gavus finansavimą):
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties forma
Lėšų poreikis ketvirčiais
Detalioji valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmata (sutarties 1 priedas)
Programos įgyvendinimo priemonių planas (sutarties 2 priedas)

ATASKAITŲ FORMOS (Pildomos gavus finansavimą):
Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo ataskaita (pagal  valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 2 priede nurodytą formą Nr. 1), (teikiama pasibaigus kiekvienam mėnesiui) 
Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registras (pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 3 priede nurodytą formą Nr. 2), (teikiamas pasibaigus ketvirčiui) 
Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (konkurso sąlygų 4 priedas)

Vaikų mokymo plaukti projektų finansavimo konkurso 5 priedas (PAŽYMĖJIMAS)

 LOGOTIPAS  FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS 
Logotipas (jpg formatu)
Logotipas (cdr formatu)
Logotipo erdvės zona (jpg formatu)

KONTAKTINĖ INFORMACIJA
• Bendrais klausimais – Inga Gerulskienė (el. paštas [email protected], tel. (8 5) 233 65 57). Liepos 4–29 dienomis – Milda Laurutėnaitė ([email protected], tel.: (5-8 5) 213 54 01)
• Finansiniais klausimais – Vita Bieliauskienė (el. paštas vita.bielia[email protected], tel. 8-5 233 61 57) 


2016 M. UŽSIENIO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS „SPORTAS – RYŠYS SU LIETUVA“

2016 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. TV-77 Dėl lėšų skyrimo (pakeitimas) 
2016 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. TV-72 Dėl lėšų skyrimo
Dėmesio: paraiškų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2016 m. kovo 1 d.
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia užsienio lietuvių organizacijų 2016-ųjų metų kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportas – ryšys su Lietuva“ ir kviečia teikti paraiškas. Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2016 m. sausio 1 iki vasario 15 dienos. Projektų paraiškas gali teikti tik užsienio lietuvių organizacijos.
Konkursas vykdomas pagal Užsienio lietuvių kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso „Sportas– ryšys su Lietuva“ tvarkos aprašą.
Konkursui skirta 13 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų.
Projektai turi būti orientuoti į Kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptį „Užsienyje gyvenančių lietuvių sporto tradicijų puoselėjimas ir fizinio aktyvumo skatinimas“ ir apimti vieną arba abi iš šių veiklų:
- lietuvių bendruomenės narių įvairių fizinio aktyvumo formų skatinimas;
- užsienyje gyvenančių lietuvių ryšių su Lietuva stiprinimas per kūno kultūrą ir (ar) sportą.
Užpildyta paraiškos forma (originalas su parašais, 1 egz.) su priedais, nurodytais Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo 5 punkte turi būti pateikta adresu: Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemaitės g. 6, LT-03117.

Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašas
2011 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (SUVESTINĖ REDAKCIJA)

KONKURSO APRAŠAS IR PRIEDAI:
Užsienio lietuvių kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso „Sportas– ryšys su Lietuva“ tvarkos aprašas 
Paraiška (aprašo 1 priedas) 
Deklaracija (pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 6 priede nurodytą formą) 

SUTARTIES IR JOS PRIEDŲ FORMOS (Pildomos gavus finansavimą): 
Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties forma
Lėšų poreikis ketvirčiais
Detalioji valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmata (sutarties 1 priedas)
Programos įgyvendinimo priemonių planas (sutarties 2 priedas)

ATASKAITŲ FORMOS (Pildomos gavus finansavimą)
Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo ataskaita (pagal  valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 2 priede nurodytą formą Nr. 1), (teikiama pasibaigus kiekvienam mėnesiui) 
Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registras (pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 3 priede nurodytą formą Nr. 2), (teikiamas pasibaigus ketvirčiui)
Renginių (projekto priemonių ketvirčio) ataskaita (teikiama pasibaigus ketvirčiui)
Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaita (aprašo 2 priedas) (teikiama pasibaigus projektui)
Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaitos forma (Nr. 4)_5 priedas

 LOGOTIPAS  FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS 
Logotipas (jpg formatu)
Logotipas (cdr formatu)
Logotipo erdvės zona (jpg formatu)

KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Bendrais klausimais – Milda Laurutėnaitė (el. paštas [email protected], mob. tel. 8-6 98 77 613)
                                       Inga Gerulskienė (el. paštas [email protected], tel. (8 5) 233 65 57)
Finansiniais klausimais – Vita Bieliauskienė (el. paštas [email protected], tel. 8-5 233 61 57)

 


2016 M. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS 
„SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ“  

2016 M. KONKURSO SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMAS
2016 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. TV-95 Dėl lėšų skyrimo 
2016 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. TV-75 Dėl lėšų skyrimo (pakeitimas)
2016 m. gegužės 17 d. raštas Nr. S-687 bendruomeninėms organzacijoms Raštas
2016 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. TV-67 Dėl lėšų skyrimo

----------

2016-03-24 Informacija dėl projektų finansavimo konkurso „Sportuojanti bendruomenė“
Baigėsi projektų finansavimo konkursui „Sportuojanti bendruomenė“ skirtas paraiškų teikimo laikas. Kūno kultūros ir sporto departamentui buvo pateiktos 242 paraiškos.
Šiuo metu vyksta gautų paraiškų techninės atitikties teisės aktams vertinimas bei informacijos tikslinimas su pareiškėjais. Gavus visą reikiamą informaciją dėl paraiškų tinkamumo, jos bus vertinamos komisijos posėdyje.
Dėl paraiškų gausos, jų vertinimas gali užtrukti iki dviejų mėnesių.
Informacija apie komisijos sprendimą dėl lėšų skyrimo / neskyrimo bus suteikta kiekvienam pareiškėjui paraiškoje nurodytais kontaktais.

------
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbia Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkursą „Sportuojanti bendruomenė“. Konkurso tikslas – sudaryti sąlygas gyvenamųjų vietovių bendruomenėms tapti fiziškai aktyvesnėms, sveikesnėms ir stiprinti bendruomeniškumą.
Paraiškas konkursui gali teikti tik teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos bendruomeninės organizacijos, kurių steigimo dokumentuose nurodyta, kad jos plėtoja (vienokia ar kitokia forma) kūno kultūrą ir sportą, sveiką gyvenseną, poilsio, turizmo bei rekreacinę veiklą ir kurios, paraiškos teikimo metais, iš departamentui skirtų valstybės biudžeto asignavimų nėra gavę lėšų to paties pobūdžio veiklai. 
Bendruomeninė organizacija, tai asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. 
Paraiškos dėl dalyvavimo konkurse gali būti teikiamos nuo 2016 m. vasario 1 d. iki kovo 1d. 
Konkursas vykdomas pagal Kūno kultūros ir sporto projektų „Sportuojanti bendruomenė“ finansavimo tvarkos aprašą. Patenkinus paraišką ir skyrus valstybės biudžeto lėšų projekto įgyvendinimui, pareiškėjai turės užtikrinti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą minimalų užsiėmimo dalyvių skaičių. 
Projektai turi būti orientuoti į Kūno kultūros ir sporto srities „Sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą skatinimas“ kryptį „Bendruomenės narių fizinio aktyvumo skatinimas“. 
Konkursui skirta 59 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų.
Užpildyta paraiškos forma (originalas su parašais, 1 egz.) su priedais turi būti pateikta iki 2016 m. kovo 1 d. adresu: Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Žemaitės g. 6, LT-03117. 

Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašas
2011 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-24 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (SUVESTINĖ REDAKCIJA)

KONKURSO APRAŠAS IR PRIEDAI:
-  Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso „Sportuojanti bendruomenė“ tvarkos aprašas
1 priedas (paraiška)
2 priedas (planas)
3 priedas (sąmata)
- Deklaracija (pagal  valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 6 priede nurodytą formą)

SUTARTIES IR JOS PRIEDŲ FORMOS (Pildomos gavus finansavimą):
- Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties forma
- Lėšų poreikis ketvirčiais
- Detalioji valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmata (sutarties 1 priedas)
- Programos įgyvendinimo priemonių planas (sutarties 2 priedas)

ATASKAITŲ FORMOS (Pildomos gavus finansavimą):
Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo ataskaita (pagal  valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 2 priede nurodytą formą Nr. 1), (teikiama pasibaigus kiekvienam mėnesiui) 
Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registras (pagal valstybės biudžeto lėšų naudojimo aprašo 3 priede nurodytą formą Nr. 2), (teikiamas pasibaigus ketvirčiui)
Renginių (projekto priemonių ketvirčio) ataskaita (teikiama pasibaigus ketvirčiui)
Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaitos forma (Nr. 4)_5 priedas 
Ataskaita apie projekto dalyvius (teikiama pasibaigus projektui)

 LOGOTIPAS  FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS 
Logotipas (jpg formatu)
Logotipas (cdr formatu)
Logotipo erdvės zona (jpg formatu)

KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Bendrais klausimais – Milda Laurutėnaitė (el. paštas [email protected], mob. tel. 8-6 98 77 613)
                                       Inga Gerulskienė (el. paštas [email protected], tel. (8 5) 233 65 57)
Finansiniais klausimais – Vita Bieliauskienė (el. paštas [email protected], tel. 8-5 233 61 57)


PASIBAIGĘ KONKURSAI

„SPORTUOJANTI BENDRUOMENĖ“ 
2015 metų konkurso „Sportuojanti bendruomenė“ projekto finansavimas 
Kūno kultūros ir sporto projektų finansavimo konkurso „Sportuojanti bendruomenė“ tvarkos aprašas

2015  M. UŽSIENIO LIETUVIŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTAI
2015 m. užsienio lietuvių organizacijų kūno kultūros ir sporto projektų konkurso finansavimas 
Užsienio lietuvių kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo konkurso tvarkos aprašas

 

SPORTO KLUBAI BENDRUOMENĖMS
Apie konkursą:
Kūno kultūros ir sporto departamentas šiais metais pradėjo naują projektų finansavimo konkursą „Sporto klubai bendruomenėms“, kuriame kviečia dalyvauti nevyriausybines organizacijas. Konkurso tikslas – labiau įtraukti įvairaus amžiaus gyventojus į sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo veiklą, suteikiant sporto klubuose dirbantiems kūno kultūros ir sporto specialistams daugiau galimybių pasiekti bendruomenės gyventojus.
Visam projektui šiais metais skirta 300 tūkst. litų. Pirmasis paraiškų teikimo etapas vyko pavasarį, kovo-balandžio mėnesiais, atrinkta augiau kaip 30 paraiškų pusei projekto sumos. Dabar skelbiamas antrasis etapas – likusiai finansavimo daliai.
Pagrindinis konkurso tikslas – skatinti gyventojų fizinį aktyvumą, kuris ilgainiui turėtų tapti kiekvieno žmogaus gyvenimo įpročiu, prilygstančiu kvėpavimui, valgymui, miegojimui. Žmonės dažnai nežino, kokių galimybių savarankiškam  mankštinimuisi ir neprofesionaliam sportavimui yra jų gyvenamojoje vietovėje. Profesionalų patarimai ir konsultacijos, kaip išnaudoti esamą sporto infrastruktūrą, lauko treniruoklius bei taisyklingai atlikti tam tikrus pratimus, leistų išmokti praktikuotis savarankiškai. Be to, miškuose, parkuose galima vaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis, išmėginti sportinį ėjimą, lengvą ristelę arba paprastą ėjimą su kvėpavimo pratimais. Tokia infrastruktūra daug arba nieko nekainuoja, tereikia sporto specialisto, kuris patartų, parinktų tinkamiausią mankštą, atsižvelgiant į amžiaus ir fizinio parengtumo lygį.
Šiuo konkursu taip pat siekiama kuo plačiau paskleisti informaciją apie įvairias sporto šakas. Tikimasi, kad sporto specialistai ves užsiėmimus vietos bendruomenei, lankysis mokyklose, kūno kultūros pamokose arba sporto būreliuose, o šių užsiėmimų metu mokiniai galės susipažinti ir išbandyti tas sporto šakas, kurios jų mokykloje dėl vienų ar kitų priežasčių nevyksta. Kartu mokiniai geriau susipažintų su galimybėmis sportuoti jų savivaldybėje veikiančiuose sporto klubuose bei sporto mokymo įstaigose.
Šis projektų konkursas rengiamas atsižvelgiant į tai, jog 2014 m. Europos Sąjungoje minimi kaip  „Piliečių metai“, Lietuvoje  Seimo nutarimu jie paskelbti  „Vaikų sveikatos metais“, o 2013 m. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu priimtoje Tarybos rekomendacijoje dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo įtvirtintos nuostatos įvairiomis priemonėmis skatinti sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą ir šalims narėms vykdyti tokių programų stebėseną.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-11