Vidurinėms sporto mokykloms, sporto gimnazijoms, sportininkų ugdymo centrams

SPORTINIO UGDYMO REKOMENDACIJOS

SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMŲ (PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO KARTU SU SPORTO UGDYMO PROGRAMŲ) SPORTO UGDYMO DALIS
Sporto ugdymo dalies programa ir patvirtinimo įsakymas 
Sporto ir sveikatos bendroji programa 
Sporto pažinimo bendroji programa 
Sporto šakos bendroji programa

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ, VYKDANČIŲ SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES  PROGRAMAS TIKSLINIO FINANSAVIMO SĄLYGOS
Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programas), tikslinio finansavimo sąlygų ir tvarkos aprašas  (Suvestinė redakcija nuo 2018-06-12)


KŪNO KULTŪROS IR SPORTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003-10-09 įsakymas Nr. ĮSAK-1407 „Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ 
(treneriai, kaip pedagoginės pareigybės (7.22 punktas)) 
- Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(iki 36 valandų sutrumpintas pedagogų darbo laikas (Sutrumpinto darbo laiko normų ir apmokėjimo tvarkos aprašo 4.1 papunktis)
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014-05-23 įsakymas Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ (aktuali redakcija 2017-09-16) 
(rekomenduojamas darbo krūvis pagal meistriškumo grupes) 
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2017-02-08 įsakymas Nr. V-138 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2014 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-219 „Dėl Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo” (aktuali redakcija įsigaliojo 2017-02-10) 
(vienai kontaktinei akademinei ugdymo valandai pasirengti turi būti numatyta 15 minučių, kurios įskaitomos į trenerio darbo laiką) 
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas (2017-01-17 Nr. XIII-198) (aktuali redakcija įsigaliojo 2017-02-10) 
(atlygis už etatą) 
- Pagal Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 11 straipsnio 7 dalį, trenerių, dirbančių valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose, kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras.


TRENIRUOČIŲ PLANAVIMO IR APSKAITOS ŽURNALAS
Treniruočių planavimo ir apskaitos žurnalas 
​- Raštas dėl treniruočių planavimo ir apskaitos žurnalo naudojimo


VASAROS STOVYKLOS
Dėl darbų saugos sporto organizacijose 
​- Dėl sporto mokymo įstaigų moksleivių stovyklų vykdymo

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-11