Darbuotojo informacija

Renatas Mizeras

Kūno kultūros ir sporto strategijos skyrius
Tel. +370 612 95 251
El. p. renatas.mizeras@kksd.lt

Vyriausiasis specialistas

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO STRATEGIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal patvirtintą oficialiosios statistikos darbų programą padeda rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti kūno kultūros ir sporto statistinius rodiklius, juos pateikia Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – departamentas) specialistui, atsakingam už informacijos paskelbimą departamento interneto svetainėje, Statistikos departamentui, kitiems suinteresuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
 • departamento generaliniam direktoriui ir/ar generalinio direktoriaus pavaduotojui (toliau – vadovybė) ir/ar skyriaus vedėjui pavedus, renka, analizuoja, sistemina ir apibendrina departamento veiklai pagrįsti reikalingą informaciją, ir pateikia departamento specialistui, atsakingam už informacijos paskelbimą departamento interneto svetainėje, Statistikos departamentui, kitiems suinteresuotiems juridiniams ir fiziniams asmenims;
 • parengia sporto informacinės sistemos projektą, dalyvauja šios sistemos kūrime, sukūrus sistemą, ją administruoja – rūpinasi, kad duomenys būtų pateikiami laiku, tikrina teikiamus duomenis, teikia pasiūlymus dėl sporto informacinės sistemos tobulinimo;
 • dalyvauja renkant departamento strateginių ir metinių veiklos planų projektams parengti reikalingą, su pareigybei priskirtomis funkcijomis susijusią informaciją, ją apibendrina ir teikia departamento valstybės tarnautojui, atsakingam už departamento strateginio ir metinio veiklos planų projektų parengimą, pagal kompetenciją dalyvauja atliekant statistinius ir viešosios nuomonės tyrimus;
 • departamento vadovybės pavedimu dirba komisijose ir/ar darbo grupėse, atstovauja departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kai svarstomi su kūno kultūros ir sporto statistikos ir departamento veiklai pagrįsti būtinos informacijos rinkimu, apdorojimu, analize, sisteminimu ir pateikimu bei sporto informacinės sistemos kūrimu ir aptarnavimu susiję klausimai;
 • pavaduoja kitus skyriaus specialistus, šiems laikinai nesant;
 • atlieka su skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti departamento strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities sporto, viešojo administravimo arba vadybos studijų krypties arba fizinių mokslų studijų srities statistikos studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kūno kultūros ir sporto srityje;
 • išmanyti kūno kultūros ir sporto sistemą, šioje sistemoje veikiančių valstybės, savivaldybių ir visuomeninių organizacijų veikimo principus;
 • išmanyti esamą kūno kultūros ir sporto statistikos sistemą, žinoti kūno kultūros ir sporto sistemos veikimo statistinius rodiklius;
 • mokėti dirbti su MS Windows operacinėmis sistemomis, MS Office paketo programomis, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto skaitymo ir paveiksliukų apdorojimo programomis;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą ir kūno kultūros ir sporto sritį, išmatyti dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti greitai, analitiškai įvertinti iškilusias problemas, siūlyti sprendimų variantus, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą. 

UA-40809168-1