• Vadovybė
  Nėra kontaktų
 • Planavimo, apskaitos ir finansavimo skyrius
  Nėra kontaktų
  PATVIRTINTA
  Kūno kultūros ir sporto departamento prie  Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
  2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-731


   

   

   

  KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE
  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PLANAVIMO, APSKAITOS IR FINANSAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI


  I. BENDROJI DALIS

  1. Planavimo, apskaitos ir finansavimo skyrius (toliau – skyrius) yra Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.
  2. Skyrius sprendžia Departamento kompetencijai priklausančius ir vadovybės pavestus planavimo, buhalterinės apskaitos ir finansavimo klausimus.
  3. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
  4. Skyriaus dokumentai tvarkomi, laikantis keliamų reikalavimų.
  5. Sprendimą dėl skyriaus sudarymo ar jo panaikinimo, skyriaus struktūros pakeitimo priima Departamento generalinis direktorius. 


  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
  6.1. Departamento buhalterinės apskaitos tvarkymas;
  6.2. Departamento biudžeto sudarymo ir vykdymo koordinavimas.
  7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
  7.1. disponuoja Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis Departamento įstaigų, įmonių, organizacijų veiklai, kūno kultūrai ir sportui plėtoti;
  7.2. Departamento vadovybei teikia rekomendacijas dėl kūno kultūros ir sporto organizacijų ir įstaigų sporto renginių vykdytojų, sportininkų, sporto darbuotojų materialinio aprūpinimo normų;
  7.3. sudaro kūno kultūros ir sporto sistemai plėtoti skirtų Lietuvos valstybės biudžeto programų sąmatą;
  7.4. užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi, laiku pateikiami Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
  7.5. vykdo finansinių operacijų apskaitą;
  7.6. vykdo iš kitų šaltinių gaunamų lėšų, išlaidų, atsiskaitymų apskaitą;
  7.7. analizuoja biudžeto išlaidų apyskaitų duomenis ir teikia informaciją bei pasiūlymus Departamento vadovybei;
  7.8. dalyvauja rengiant Kultūros ir sporto rėmimo fondo projektą;
  7.9. pagal savo kompetenciją prisideda prie teisės aktų projektų rengimo;
  7.10. rengia Departamento ir pavaldžių biudžetinių įstaigų suvestinę finansinę ataskaitą;
  7.11. teikia ataskaitas Statistikos departamentui, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Socialinio draudimo fondo valdybai;
  7.12. pagal savo kompetenciją nustato buhalterinių apyskaitų ir išlaidų sąmatų vykdymo balansų pristatymo tvarką;
  7.13. priima iš pavaldžių įstaigų metines ir ketvirtines programų sąmatų vykdymo ataskaitas;
  7.14. sudaro valstybės biudžeto apyskaitų ir pavaldžių biudžetinių įstaigų balansų suvestines ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
  7.15. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus ir pagal savo kompetenciją sprendžia iškeltas problemas.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  8. Skyrius turi teisę:
  8.1. pagal savo kompetenciją atstovauti Departamentui;
  8.2. nustatyta tvarka ir pagal savo kompetenciją reikalauti iš kitų įstaigos padalinių, kad būtų atliekamos tik teisėtos finansinės operacijos, kad jos būtų įforminamos pagal taisykles;
  8.3. reikalauti, kad buhalterijai reikalingi buhalterinės apskaitos ir kontrolės dokumentai būtų perduodami laiku;
  8.4. reikalauti, kad pavaldžios įstaigos ir Departamento darbuotojai pateiktų raštiškus paaiškinimus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais. 

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Skyrių sudaro vedėjas ir kiti darbuotojai bei valstybės tarnautojai.
  10. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas – vyriausiasis buhalteris. Jo laikinai nesant, šias pareigas eina valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme numatytas skyriaus vedėjo pavadavimas.
  11. Skyriaus darbuotojai ir valstybės tarnautojai savo pareigas vykdo pagal Departamento generalinio direktoriaus patvirtintus pareigybių aprašymus.
  12. Skyriaus darbuotojai ir valstybės tarnautojai atsako už atskiras darbo sritis pagal patvirtintus pareigybių aprašymus.
  13. Savo veiklą skyrius organizuoja vykdydamas strateginį Departamento veiklos planą.

  __________________________________

 • Kūno kultūros ir sporto strategijos skyrius
  Nėra kontaktų
  PATVIRTINTA
  Kūno kultūros ir sporto departamento
  prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  generalinio direktoriaus
  2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-731

   

   

   

   

  KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE
  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO
  STRATEGIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROJI DALIS

  1. Kūno kultūros ir sporto strategijos skyrius (toliau – skyrius) yra Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.
  2. Skyrius sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus ir vadovybės pavestus kūno kultūros ir sporto klausimus.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais priimtais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
  4.1. Didinti socialinę sporto funkciją, ugdyti gyventojų sveiką gyvenseną, skleisti visų socialinių grupių šalies gyventojams prieinamas, pažangias sveikatos stiprinimo kūno kultūros ir sporto priemonėmis formas.
  4.2. Siekti didesnio sporto vaidmens švietimo ir mokymo srityje, fizinio ugdymo priemonėmis gerinti neformaliojo ugdymo kokybę, stiprinti bendradarbiavimą tarp švietimo, sveikatos ir sporto organizacijų, remti fizinio aktyvumo didinimo projektus ir sudaryti sąlygas siekti aukštesnio jaunimo sveikatos lygio.
  4.3. Kūno kultūros, sporto visiems ir neįgaliųjų sporto programinėmis, projektinėmis ir konkursinėmis priemonėmis skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų fizinį ugdymą.
  4.4. Tobulinti gabių sportui vaikų (jaunimo) atrankos, rengimo ir išsaugojimo didelio meistriškumo sportui sistemą.
  4.5. Sudaryti sąlygas ieškoti talentingų sportininkų, profesionaliai juos rengti deramai atstovauti šaliai svarbiausiuose tarptautiniuose renginiuose.
  4.6. Sudaryti sąlygas Lietuvos sportininkams dalyvauti sporto varžybose užsienyje, remti Lietuvoje vykstančius ir šaliai reikšmingus tarptautinius sporto renginius.
  4.7. Analizuoti ir tobulinti šalies sportinės pamainos ir didelio meistriškumo sportininkų varžybų sistemą.
  4.8. Siekti, kad Departamento disponuojamomis valstybės biudžeto lėšomis finansuojami kūno kultūros ir sporto programos ir projektai būtų įgyvendami tinkamai;
  4.9. Užtikrinti, kad vykdomų sporto objektų statyba ir renovacija būtų atliekama vadovautis statybas reglamentuojančiais teisės aktais;
  4,10. Užtikrinti tinkamą Departamento atstovavimą įgyvendinant viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus;
  4.11. Aptarnauti Nuolatinės komisijos, svarstančios kandidatų tinkamumą Nusipelniusio Lietuvos Respublikos sportininko, trenerio ir sporto darbuotojo vardui gauti bei kandidatų tinkamumą valstybės apdovanojimams gauti, kitų su pasiektais sporto laimėjimais susijusių komisijų (jei tokios sudaromos) darbą;
  4.12. Užtikrinti tinkamą didelio sportinio meistriškumo sportininkų, jų trenerių, sporto veteranų ir nusipelniusių sporto darbuotojų pagerbimo proceso Departamente įgyvendinimą.
  5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  5.1. nustato prioritetines kūno kultūros ir sporto plėtotės veiklas;
  5.2. rengia Departamento strateginį ir metinį veiklos planus, bei kitus planavimo dokumentus ir dalyvauja juos įgyvendinant.
  5.3. koordinuoja ir kontroliuoja biudžetinės įstaigos Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro veiklą.
  5.4. kartu su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis plėtoja didelio meistriškumo sportininkų neformalųjį vaikų, jaunimo, suaugusių, pagyvenusių ir neįgalių žmonių fizinį ugdymą;
  5.5. rengia strateginių sporto šakų nustatymo kriterijus;
  5.6. padeda neįgaliesiems dalyvauti parolimpiniame, kurčiųjų ir specialiosios olimpiados judėjimuose, atlieka kitas teisės aktų nustatytas neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto rėmimo ir organizavimo funkcijas;
  5.7. rengia ir teikia generaliniam direktoriui tvirtinti sporto šakų, neįgaliųjų ir sporto visiems organizacijų programų vertinimo kriterijus ir Valstybės biudžeto lėšų paskirstymą;
  5.8. skatina talentingų sportininkų paiešką ir atranką, pradinį jų rengimą sporto mokymo įstaigose, sporto klubuose;
  5.9. rengia ir teikia generaliniam direktoriui tvirtinti sportininkų ugdymo rekomendacijas;
  5.10. inicijuoja fizinį aktyvumą skatinančius konkursus, projektus, skatina vietos bendruomenių fizinio aktyvumo iniciatyvas ir programas;
  5.11. koordinuoja įvairaus amžiaus grupių didelio sportinio meistriškumo sportininkų ugdymo programų įgyvendinimą sportininkų ugdymo centruose;
  5.12. rengia programų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis kriterijus;
  5.13. rūpinasi kūno kultūros ir sporto mokslo tiriamaisiais darbais, mokslo ir technikos naujovių diegimu, organizuoja mokslines konferencijas, simpoziumus, rengia ir leidžia mokslinę ir metodinę literatūrą kūno kultūros ir sporto klausimais;
  5.14. dalyvauja koordinuojant Lietuvos sporto varžybų vykdymą;
  5.15. dalyvauja nustatant ir priimant sprendimus dėl leidimų išdavimo organizuoti Lietuvoje tarptautinius sporto renginius kūno kultūros ir sporto organizacijoms;
  5.16. kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, atitinkamų sporto šakų federacijomis ir mokslo institucijomis, kitomis sporto organizacijomis rūpinasi kūno kultūros ir sporto specialistų poreikio tyrimu, jų rengimu ar kvalifikacijos tobulinimu;
  5.17. periodiškai organizuoja sociologines apklausas gyventojų fizinio aktyvumo ir sporto klausimais, atlieka pokyčių vertinimą, apibendrina statistines ataskaitas kuruojamais klausimais, per visuomenės informavimo priemones informuoja visuomenę.
  5.18. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Respublikos Prezidentui pasiūlymus dėl pasižymėjusių sportininkų, sporto darbuotojų ir sporto visuomenininkų apdovanojimų;
  5.19. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją (tame tarpe ir statistinę), kurios reikia kūno kultūros ir sporto sistemai tinkamiausiai reguliuoti, taiko gerąją užsienio šalių patirtį Lietuvoje;
  5.20. pagal skyriaus kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja viešuosius pirkimus;
  5.21. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus;
  5.22. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų ir kitų teisės aktų;
  5.23. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Departamento disponuojamomis valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų kūno kultūros ir sporto programų ir projektų įgyvendinimo stebėseną, priežiūrą ir (ar) kontrolę;
  5.24. Departamento generalinio direktoriaus pavedimu atstovauja Departamentui teismuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose Departamento disponuojamomis valstybės biudžeto lėšomis finansuotų kūno kultūros ir sporto programų ir projektų įgyvendinimo, jų stebėsenos (priežiūros, kontrolės) vykdymo klausimais;
  5.25. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, kurios reikia investicijų veiklai tinkamiausiai reguliuoti;
  5.26. rengia sporto objektų ir įrenginių statybų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos biudžeto, programas, rengia pasiūlymus dėl objektų, įtrauktinų į Valstybės investicijų programą, įgyvendina šią programą;
  5.27. koordinuoja vykdomų projektavimo ir planavimo, statybų eigą;
  5.28. rengia dokumentų (įsakymų, sutarčių, ataskaitų ir pan.), susijusių su departamento dalyvavimu viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektuose, projektus;
  5.29. departamento vadovybei pavedus atlieka viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto vadovo funkcijas;
  5.30. atlieka 4.11 papunktyje nurodytų Departamento komisijų sekretoriato funkcijas: organizuoja komisijų posėdžius, renka posėdžiams reikalingą informaciją, ją apibendrina, rengia dokumentus, susijusius su šių komisijų veikla, ir jas techniškai aptarnauja;
  5.31. suderina pagerbimo dalyvių sąrašus, rengia su apdovanojimais susijusius dokumentus, organizuoja apdovanojimų gamybą ir pristatymą į Departamentą, kviečia pagerbimo dalyvius, atlieka kitus Departamento vadovybės pavedimus organizuojant apdovanojimus.
  5.32. vykdo kitus Departamento vadovybės pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  6. Skyrius turi teisę:
  6.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  6.2. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus (susitaręs su jų vadovais) sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas, darbo grupes skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;
  6.3. dalyvauti Departamento ir kitų organizacijų darbo grupėse ir renginiuose, kuriuose svarstomi kūno kultūros ir sporto klausimai.
  7. Skyrius gali turėti ir kitų teisių, kurias jam suteikia Departamento generalinio direktoriaus įsakymai ar kiti teisės aktai.

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

  . Skyrių sudaro vedėjas, patarėjai ir kiti specialistai.
  9. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, jį laikinai pavaduoja valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme numatytas skyriaus vedėjo pavadavimas.
  10. Skyriaus darbuotojai savo pareigas vykdo pagal Departamento vadovybės patvirtintus pareigybių aprašymus.
  11. Savo veiklą skyrius organizuoja vykdydamas Departamento strateginį ir metinį veiklos planus. 

  _______________________

 • Teisės ir veiklos organizavimo skyrius
  Nėra kontaktų
  PATVIRTINTA
  Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
  2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-731

   

   

   


  KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE
  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
  TEISĖS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROJI DALIS

  1. Teisės ir veiklos organizavimo skyrius yra Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) administracijos padalinys.
  2. Teisės ir veiklos organizavimo skyrius sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus ir Departamento generalinio direktoriaus ar Departamento generalinio direktoriaus pavaduotojo (toliau – Departamento vadovybė) pavestus teisinio pobūdžio ir struktūros tvarkymo, dokumentų, personalo, turto valdymo, viešųjų pirkimų klausimus.
  3. Savo veikloje Teisės ir veiklos organizavimo skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Departamento generalinio direktoriaus įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
  4. Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus struktūrą tvirtina Departamento generalinis direktorius. 

  II. TEISĖS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus uždaviniai:
  5.1. užtikrinti Departamento teisėkūros iniciatyvų įgyvendinimą Departamentui priskirtoje valstybės politikos įgyvendinimo srityje bei padėti kitiems Departamento administracijos padaliniams, Departamento valstybės tarnautojams, nepriklausantiems Departamento administracijos padaliniams, Departamentui pavaldiems ar jo veiklos sričiai priskirtiems viešiesiems juridiniams asmenims rengiant teisės aktų projektus ar kitus teisinius dokumentus;
  5.2. atlikti Departamento administracijos padalinių, Departamento valstybės tarnautojų, nepriklausančių Departamento administracijos padaliniams, Departamentui pavaldžių ar jo veiklos sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus valstybės tarnautojams nedalyvaujant parengtų ir Teisės ir veiklos organizavimo skyriui pateiktų derinti teisės aktų projektų ir kitų teisinių dokumentų teisinę ekspertizę, taip pat kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų ir Departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų teisinę ekspertizę;
  5.3. teikti teisines konsultacijas Departamento vadovybei, kitiems Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, Departamentui pavaldiems ar jo veiklos sričiai priskirtiems viešiesiems juridiniams asmenims, kitoms kūno kultūros ir sporto organizacijoms su Departamento veikla susijusiais klausimais, pagal kompetenciją atstovauti Departamentui kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose, šių subjektų sudaromose komisijose ar darbo grupėse;
  5.4. užtikrinti Departamento personalo valdymo funkcijų tinkamą įgyvendinimą;
  5.5. vykdyti Departamento vadovybės pavedimus, susijusius su Departamentui pavaldžių ar jo veiklos sričiai priskirtų juridinių asmenų steigimu, reorganizavimu, pertvarkymu, likvidavimu;
  5.6.užtikrinti tinkamą Departamento dokumentų tvarkymą, apskaitą, saugojimą;
  5.7. užtikrinti tinkamą asmenų aptarnavimą Departamente;
  5.8. užtikrinti Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pavedimų ir Departamento vadovybės pavedimų vykdymą nustatytais terminais;
  5.9. užtikrinti Departamentui priklausančių sporto objektų veiklos efektyvumą;
  5.10. aprūpinti Departamentą ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu ir jį administruoti;
  5.11. užtikrinti valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Departamento patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų nekilnojamųjų daiktų apskaitą, eksploataciją ir techninę priežiūrą;
  5.12. užtikrinti Departamento patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų nekilnojamųjų daiktų duomenų tvarkymą.
  6. Teisės ir veiklos organizavimo skyrius, įgyvendindamas 5.1 papunktyje nustatytą uždavinį:
  6.1. rengia teisės aktų projektus, kitus teisinius dokumentus Departamento kompetencijai priskirtos veiklos klausimais, taip pat dalyvauja kitiems Departamento administracijos padaliniams, Departamento valstybės tarnautojams, nepriklausantiems Departamento administracijos padaliniams, Departamentui pavaldiems ar jo veiklos sričiai priskirtiems viešiesiems juridiniams asmenims rengiant teisės aktų projektus ar kitus teisinius dokumentus (teikia teisines konsultacijas, išvadas, pasiūlymus dėl teisės akto projekto tobulinimo);
  6.2. Departamento vadovybės pavedimu dalyvauja Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus ar Teisės ir veiklos organizavimo skyriui dalyvaujant parengtus teisės aktų projektus svarstant Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose;
  6.3. teikia siūlymus Departamento vadovybei dėl teisės aktų, reglamentuojančių kūno kultūros ir sporto sritį, tobulinimo.
  7. Teisės ir veiklos organizavimo skyrius, įgyvendindamas 5.2 papunktyje nustatytą uždavinį, nagrinėja ir vertina, ar Departamento administracijos padalinių, Departamento valstybės tarnautojų, nepriklausančių Departamento administracijos padaliniams, Departamentui pavaldžių ar jo veiklos sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus valstybės tarnautojams nedalyvaujant parengti ir Teisės ir veiklos organizavimo skyriui pateikti derinti teisės aktų ir kitų teisinių dokumentų projektai arba kitų valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų parengti ir Departamentui pateikti derinti teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, teikia teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės akto (kito teisinio dokumento) projekto teisės technikos bei pasiūlymus dėl šio projekto tobulinimo.
  8. Teisės ir veiklos organizavimo skyrius, įgyvendindamas 5.3 papunktyje nustatytą uždavinį:
  8.1. teikia teisines išvadas ir patarimus Departamento vadovybei, kitiems Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, Departamentui pavaldiems ar jo veiklos sričiai priskirtiems viešiesiems juridiniams asmenims, kitoms kūno kultūros ir sporto organizacijoms Departamento veiklos klausimais;
  8.2. atstovauja Departamentui teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose, šių subjektų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio (kai nagrinėjami su Departamento disponuojamomis valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų kūno kultūros ir sporto programų ir projektų įgyvendinimo stebėsena, priežiūra ir (ar) kontrole susiję klausimai – atskiru Departamento generalinio direktoriaus pavedimu) ir struktūros tvarkymo, dokumentų, personalo valdymo klausimai.
  9. Teisės ir veiklos organizavimo skyrius, įgyvendindamas 5.4 papunktyje nustatytą uždavinį:
  9.1. Departamento generaliniam direktoriui pavedus valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atlieka funkcijas, susijusias su konkursų valstybės tarnautojų pareigoms užimti organizavimu ir vykdymu;
  9.2. techniškai aptarnauja valstybės tarnautojų vertinimo procesą;
  9.3. teikia Departamento vadovybei teisines konsultacijas dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo bei tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, Departamento generaliniam direktoriui pavedus teisės aktų nustatyta tvarka atlieka tarnybinių nusižengimų tyrimus dėl Departamento valstybės tarnautojų galimai padarytų tarnybinių nusižengimų bei tyrimus dėl Departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, galimai padarytų darbo drausmės pažeidimų;
  9.4. tvarko Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei Departamentui pavaldžių ar jo veiklos sričiai priskirtų juridinių asmenų vadovų asmens bylas;
  9.5. rengia darbo sutarčių su priimamais darbuotojais projektus;
  9.6. atlieka kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas.
  10. Teisės ir veiklos organizavimo skyrius, įgyvendindamas 5.5 papunktyje nustatytą uždavinį, Departamento vadovybės pavedimu atlieka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintas funkcijas, susijusias su juridinių asmenų steigimu, reorganizavimu, pertvarkymu ar likvidavimu (arba organizuoja šių paslaugų įsigijimą).
  11. Teisės ir veiklos organizavimo skyrius, įgyvendindamas 5.6 papunktyje nustatytą uždavinį:
  11.1. priima, registruoja ir pateikia Departamento vadovybei Departamente gautus dokumentus, talpina juos elektroninėje Departamento dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ (toliau – elektroninė dokumentų valdymo sistema), pagal Departamento vadovybės rezoliucijas nukreipia juos vykdymui elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje;
  11.2. registruoja, sistemina pasirašytus Departamento generalinio direktoriaus įsakymus ir Departamento siunčiamus dokumentus, talpina juos elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje;
  11.3. informuoja Departamento administracijos padalinius, Departamento valstybės tarnautojus, nepriklausančius Departamento administracijos padaliniams, Departamentui pavaldžias įstaigas apie Departamento vadovybės pavedimų vykdymo terminus;
  11.4. tvarko Departamento archyvą, organizuojant šių paslaugų įsigijimą.
  12. Teisės ir veiklos organizavimo skyrius, įgyvendindamas 5.7 papunktyje nustatytą uždavinį:
  12.1. koordinuoja „vieno langelio“ principo tinkamą įgyvendinimą Departamente ir tiesiogiai aptarnauja asmenis, atvykusius į Departamentą, „vieno langelio“ principu;
  12.2. organizuoja ir koordinuoja asmenų priėmimą pas Departamento vadovybę, rengia asmenų priėmimo grafikus.
  13. Teisės ir veiklos organizavimo skyrius, įgyvendindamas 5.8 papunktyje nustatytą uždavinį, atlieka Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pavedimų ir Departamento vadovybės pavedimų, kurių įgyvendinimui nustatyti atitinkami terminai, vykdymo kontrolę,  informuoja Departamento vadovybę, Departamento administracijos padalinius, Departamento valstybės tarnautojus, nepriklausančius Departamento administracijos padaliniams, Departamentui pavaldžias įstaigas apie pavedimų vykdymo eigą ir terminus;
  14. Teisės ir veiklos organizavimo skyrius, įgyvendindamas 5.9, 5.11 ir 5.12 papunkčiuose nustatytus uždavinius:14.1. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją, kurios reikia sporto objektų veiklai, turto valdymui tinkamiausiai reguliuoti;
  14.2. pagal savo kompetenciją nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, susijusius su Departamento ir jo veiklos sričiai priskirtų subjektų veikla, imasi priemonių nurodytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti;
  14.3. koordinuoja Departamentui steigėjo teisėmis priklausančių subjektų veiklą;
  14.4. koordinuoja Departamento transporto priemonės naudojimą, organizuoja departamento darbuotojų vežimą taksi, pagal poreikį kitomis transporto priemonėmis;
  14.5. organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Departamento patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų nekilnojamųjų daiktų inventorizaciją ir teisinę registraciją;
  14.6. pagal kompetenciją teikia Departamento įstaigoms pasiūlymus ir konsultacijas dėl nekilnojamųjų daiktų valdymo ir (ar) naudojimo bei disponavimo;
  14.7. teisės aktų nustatyta tvarka nuomoja valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Departamento patikėjimo teise valdomą, naudojamą ir disponuojamą ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomą ir (ar) naudojamą ilgalaikį materialųjį turtą;
  14.8. organizuoja Departamento administracinio pastato teritorijos tvarkymą, šilumos, vandentiekio ir elektros tiekimo ūkio priežiūrą;
  14.9. kontroliuoja, kaip Departamento tarnautojai naudoja turtą, laikosi priešgaisrinės, elektros, civilinės ir darbų saugos reikalavimų, instruktuoja darbuotojus šiais klausimais.
  15. Teisės ir veiklos organizavimo skyrius, įgyvendindamas 5.10 papunktyje nustatytą uždavinį:
  15.1. renka, analizuoja, apibendrina Departamento darbuotojų paraiškas įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą;
  15.2. vykdo ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimo sutartis;
  15.3. rengia viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Departamento patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;
  15.4. rengia kiekvienų metų Departamento prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, teikia informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus, rengia pirkimų pagal panašias sutartis suvestines;
  15.5. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka prekių, paslaugų, darbų viešuosius pirkimus.
  16. Teisės ir veiklos organizavimo skyrius taip pat atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

  III. TEISĖS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS TEISĖS

  17. Teisės ir veiklos organizavimos kyrius turi teisę:
  17.1. gauti iš kitų Departamento administracijos padalinių, Departamento valstybės tarnautojų, nepriklausančių Departamento administracijos padaliniams, ir Departamentui pavaldžių ar jo veiklos sričiai priskirtų juridinių asmenų informaciją, reikalingą Teisės ir veiklos organizavimoskyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  17.2. kreiptis į kitus Departamento administracijos padalinius, Departamento valstybės tarnautojus, nepriklausančius Departamento administracijos padaliniams, ir gauti iš jų pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Departamentui pateiktų derinti, taip pat Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose ir ministerijų atstovų pasitarimuose svarstomų teisės aktų projektų;
  17.3. teikti Departamento vadovybei pasiūlymus dėl darbo grupių, komisijų Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;
  18. Teisės ir veiklos organizavimo skyrius gali turėti ir kitų jam teisės aktų nustatyta tvarka suteiktų teisių.

  IV. TEISĖS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  19. Teisės ir veiklos organizavimo skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Departamento generalinis direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Departamento generaliniam direktoriui ir atskaitingas Departamento generaliniam direktoriui bei Departamento generalinio direktoriaus pavaduotojui.
  20. Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus vedėjas:
  20.1. atsako už tai, kad Teisės ir veiklos organizavimo skyrius tinkamai įgyvendintų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;
  21.2. organizuoja Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus veiklą ir paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
  21.3. Departamento vadovybės reikalavimu atsiskaito už Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus veiklą;
  21.4. teikia pasiūlymus Departamento vadovybei dėl skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, taip pat dėl Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių (drausminių) nusižengimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo;
  21.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  21.6. atstovauja Teisės ir veiklos organizavimo skyriui Departamento administracijos padaliniuose, Departamentui pavaldžiuose ar jo veiklos sričiai priskirtuose juridiniuose asmenyse;
  21.7. Departamento vadovybės pavedimu atstovauja Departamentui Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose bei Lietuvos ir užsienio šalių institucijose ir įstaigose;
  21.8. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Departamento strateginių tikslų įgyvendinimu.
  22. Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme numatytas Teisės ir veiklos organizavimoskyriaus vedėjo pavadavimas.
  23. Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Departamento strateginiu ir metiniu veiklos planais.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  24. Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  __________________

 • Vidaus audito skyrius
  Nėra kontaktų

  PATVIRTINTA
  Kūno kultūros ir sporto departamento prie  Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
  2010 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V-377


  KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE
  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS
  NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   
  1. Vidaus audito skyrius (toliau – skyrius) yra Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.
  2. Šie nuostatai reglamentuoja skyriaus uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.
  3. Skyriaus paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti Departamento veiklos gerinimą.
  4. Savo veikloje Skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais įstatymais ir Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
  5. Skyrius yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga Departamento vadovui.
  6. Skyrius yra nepriklausoma nuo Departamento veiklos, jos atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakinga.


  II. SKYRIAUS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS


  7. Skyriaus tikslai – padėti didinti Departamento, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.
  8. Skyriaus uždaviniai:
  8.1. tikrinti ir vertinti, ar Departamente, jam pavaldžiuose ir jo valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, jų vietinių (lokalinių) norminių teisės aktų reikalavimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;
  8.2. teikti Departamento vadovui, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituoto viešojo juridinio asmens veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose viešojo juridinio asmens padaliniuose, jam pavaldžiuose ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.
  9. Įgyvendindama jai nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:
  9.1. tikrina ir vertina Departamento, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:
  9.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;
  9.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;
  9.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
  9.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;
  9.1.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;
  9.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;
  9.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus;
  9.2. atlieka Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;
  9.3. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Departamento ir jam pavaldžių arba jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;
  9.4. analizuoja Departamento veiklos trūkumus, dėl kurių Departamento atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo Departamento vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;
  9.5. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;
  9.6. vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);
  9.7. rengia skyriaus veiklos ataskaitą;
  9.8. organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;
  9.9. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento vadovo nurodymus, susijusius su vidaus auditu.
  10. Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su Departamento padaliniais, pavaldžiais ir valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasi su jais informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  11. Skyrius turi teisę:
  11.1. vadovaudamasi norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;
  11.2. atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizaciją, kitaip tikrinti Departamento, jam pavaldžių ir jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;
  11.3. naudotis Departamento, jam pavaldžių ir jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;
  11.4. be atskiro Departamento vadovo, pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų nurodymo gauti iš visų padalinių visų vidaus auditui atlikti reikalingų dokumentų kopijas ir informaciją;
  11.5. tikrinti audituojamų Departamento, pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja arba juo disponuoja;
  11.6. gauti audituojamų Departamento padalinių, pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų, valstybės tarnautojų ar darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;
  11.7. gavus Departamento vadovo sutikimą (kai audituojamas jam pavaldus arba jo valdymo sričiai priskirtas viešasis juridinis asmuo – šio viešojo juridinio asmens vadovo sutikimą), pasitelkti kitų Departamento padalinių, pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų padalinių atitinkamų sričių valstybės tarnautojus arba darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;
  11.8. dalyvauti mokyme ir kelti kvalifikaciją;
  11.9. reikalauti, kad audituojamų Departamento padalinių vadovai, pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovai sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą.


  IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS


  12. Skyriui vadovauja ir vadovaudamasis nuostatais savo veiklą savarankiškai organizuoja Skyriaus vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Departamento vadovui.
  13. Skyriaus vadovas atsako už nuostatais skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą.
  14. Skyriaus vedėjas, be Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:
  14.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Departamento vadovui;
  14.2. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Departamentui kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;
  14.3. palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;
  14.4. stebėtojo teisėmis dalyvauja Departamento organizuojamuose pasitarimuose;  
  14.5. rengia skyriaus vidaus auditorių pareigybių aprašymus ir teikia juos Departamento vadovui tvirtinti;
  14.6. pagal suderintą su Departamento vadovu skyriaus veiklos planą organizuoja Departamento padalinių, jam pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą;
  14.7. teikia Departamento vadovui pasiūlymus dėl skyriaus vidaus auditorių skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;
  14.8. prižiūri skyriaus vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus vidaus auditorių (valstybės tarnautojų) tarnybinę veiklą.
  15. Skyriaus vadovas kasmet, iki kovo 1 d., parengia ir pateikia Finansų ministerijai, Departamento vadovui, taip pat steigėjui (steigėjams) metinę Skyriaus veiklos ataskaitą.
  16. Skyriaus vidaus auditoriai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vadovui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.


  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


  17. Skyriaus vadovo ir vidaus auditorių kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kiti norminiai teisės aktai, taip pat pareigybių aprašymai.
  18. Skyriaus vidaus auditorių profesinio elgesio principus ir normas, kurių jie turi laikytis įgyvendindami savo teises, atlikdami teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, nustato Viešojo juridinio asmens, kuris valdo, naudoja valstybės ir savivaldybės turtą ir juo disponuoja, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklės, patvirtintos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117 (Žin., 2003, Nr. 43-1982).

  ________________________________

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-19