Konkursai ir skelbimai

Galioja iki: 2019-05-29
Skelbimo Nr.: 58381
Skelbimo data: 2019-05-15
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Biudžetinė įstaiga, Žemaitės g. 6, 03117 Vilnius, kodas 188620621)

Pareigybės aprašymas:

LIETUVOS SPORTO MEDICINOS CENTRO DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Grupė – įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš valstybės biudžeto.
 

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Lietuvos sporto medicinos centro (toliau – Centras) direktoriaus pareigybė yra skirta užtikrinti efektyvų vadovavimą Centrui, Centrui iškeltų veiklos tikslų pasiekimą ir Centro funkcijų tinkamą atlikimą.
 

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Centro direktorius atlieka funkcijas bendrojoje – Centro vidaus administravimo – ir specialiojoje – valstybės politikos sveikatos apsaugos srityje įgyvendinimo – veiklos srityse.


IV SKYRIUS

BENDRIEJI IR SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

4. Centro direktorius turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
4.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
4.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
4.3. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).
5. Centro direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
5.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
5.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
5.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
5.4. gebėti nustatyti rizikingas Centro veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
5.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
5.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
5.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti Centro ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į Centro funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Centro darbą.


V SKYRIUS
CENTRO DIREKTORIAUS FUNKCIJOS

6. Centro direktorius vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja Centro veiklą, asmeniškai atsako už tai, kad būtų įgyvendinami Centro veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
6.2. atstovauja Centrui;
6.3. atsako už asmens priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiklą, įskaitant ir vidaus medicininio audito veiklą;
6.4. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų įgyvendinimą ir šių nuostatų vykdymą;
6.5. priima įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
6.6. pasirašo sutartis ir susitarimus;
6.7. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas, atleidžia iš jų Centro darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems drausmines nuobaudas ir pašalpas;
6.8. tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų, Centro administracijos padalinių nuostatus, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir kitus vidaus administravimo teisės aktus;
6.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir medicininės statistinės ataskaitos būtų teisingi;
6.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
6.11. atlieka kitas su Centro veikla susijusias funkcijas, vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio steigėjo pavedimus.

V SKYRIUS
CENTRO DIREKTORIAUS PAVALDUMAS

7. Centro direktorius tiesiogiai pavaldus Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generaliniam direktoriui.

_______________________

Susipažinau
________________________
(Parašas)
___________________________
(Vardas ir pavardė)
_______________________
(Data)
 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Dokumentai priimami iki: 2019-05-29
Išsamesnė informacija apie konkursą: +37069473278, [email protected]


Dokumentai, kuriuos būtina pateikti:
- Asmens dokumento kopija;
- Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
- Gyvenimo aprašymas (CV);
- Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas).

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-03