DUK

Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Sporto šakos federacijos steigimas 1
  • 1.

   Noriu įsteigti naujos sporto šakos federaciją, ar tam reikalingas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimas?

   Sporto šakos federacijos steigimui keliami tokie pat reikalavimai, kaip ir bet kurio kito juridinio asmens steigimui.

   Kadangi juridinis asmuo (toliau – JA) toliau veikia pagal savo steigimo dokumentus (įstatus (t.y. nuostatai, statutai ar kiti steigimo dokumentai) steigimo sandorį arba įstatymų nustatytais atvejais – bendruosius nuostatus) prieš steigiant juridinį asmenį būtina nusimatyti valdymo organų kompetenciją, teises ir pareigas. Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad steigimo dokumentų normos galioja tiek, kiek jos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, todėl steigiant sporto šakos federaciją, daugiausia dėmesio rekomenduojama skirti Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 25-745) nuostatoms.

   Asociacija apibrėžiama kaip: savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti.

    

   JA STEIGIMAS

   • Sudaroma asociacijos steigimo sutartis. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius - 3;
   • Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl asociacijos pavadinimo laikino įtraukimo į Juridinių asmenų registrą;
   • Sudaromi asociacijos įstatai;
   • Sušaukiamas steigiamasis susirinkimas, kuriame turi būti pagal priimtus įstatus susirinkimo išrinkti valdymo organai;
   • Asociacija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

   Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad juridinio asmens steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo apteikti juridinių asmenų registrui per šešis mėnesius nuo steigimo dokumentų sudarymo, jeigu kiti įstatymai nenustato kitokio termino.

    

   JA REGISTRAVIMAS

   Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti asociaciją, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad asociaciją registruoti galima.
    
   Valstybės įmonė „Registrų centras“ interneto puslapyje www.registrucentras.lt  teikia detalią informaciją apie juridinio asmens registravimą http://www.registrucentras.lt/jar/
    
   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215 2008, N. 47-1752) 15 straipsnio nuostata „Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pripažįsta tik vieną teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruotą nacionalinę sporto (šakos) federaciją, kurios pavadinime vartojamas Lietuvos vardas ir kuri jungia ne mažiau kaip trijose skirtingose Lietuvos apskrityse veikiančias to sporto (tos šakos) kūno kultūros ir sporto organizacijas. Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarką ir kitus kriterijus nustato departamentas.“
   Minima įstatymo nuostata reiškia, kad Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) bendradarbiauja su jau veikiančiu juridiniu asmeniu, todėl sporto šakos federacijos steigimui nereikalingas Departamento leidimas ar pritarimas.
   Departamentas numato pripažinimo procedūrą, kurios tikslas – apibrėžti departamento, kaip valstybės institucijos atsakingos už kūno kultūros ir sporto plėtrą valstybėje, ir sporto šakos federacijos bendradarbiavimo rėmus.

   Atnaujinta: 2017 08 27