DUK

Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimas 1
  • 1.

   Ar galiu vesti treniruotes, nors neturiu sporto krypties išsilavinimo? 

   Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr.47-1752) 2 str. 7 punkte nurodyta, kad Kūno kultūros arba sporto specialistas – sporto krypties aukštąjį išsilavinimą arba kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą turintis asmuo.
   Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas – tai dokumentas, kuriuo asmenims, neturintiems sporto krypties aukštojo išsilavinimo, suteikiama teisė ribotą laiką dirbti sporto teorinį ir praktinį darbą.
   Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos apraše, kuri patvirtinta Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) generalinio direktoriaus 2009 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-188 (Žin., 2009, Nr. 29-1161; 2011, Nr. 118-5607; 2012, Nr. 59-2982; Nr. 151-7738) numatyta, kad kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai išduodami ketveriems metams ir tokiam pat laikotarpiui gali būti pratęsiami jų galiojimo terminai (pratęsimų skaičius neribojamas), jeigu asmenys įvykdo leidimų išdavimui (leidimo galiojimo termino pratęsimui) nustatytus reikalavimus.

    

   Gali būti išduodami šių rūšių leidimai:
   1. leidimas, suteikiantis teisę dirbti sporto teorinį ir praktinį darbą, susijusį su kūno kultūra;
   2. leidimas, suteikiantis teisę dirbti sporto teorinį ir praktinį darbą, susijusį su viena konkrečia sporto šaka.
   Asmuo turi teisę gauti leidimą, jeigu jis ne anksčiau nei prieš dvejus metus iki kreipimosi į departamentą dėl leidimo išdavimo yra baigęs mokymus leidimams įgyti pagal su departamentu suderintą mokymo programą.
   Jeigu asmuo prašymo išduoti leidimą padavimo metu mokosi aukštojoje mokykloje pagal studijų programą, skirtą įgyti sporto krypties aukštąjį išsilavinimą, jam pagal mokymo programas reikia išklausyti tik tuos dalykus, kurių jis dar nėra išklausęs pagal studijų programą.

    

   Mokymus kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui ir jų pratęsimui organizuoja įstaigos, kurių sąrašas (nuolat atnaujinamas) pateikiamas Departamento interneto puslapyje http://kksd.lt/index.php?3769869327

   Dėl mokymų datų ir kainų reikia kreiptis į mokymus organizuojančias įstaigas.
   BAIGUS MOKYMUS ASMUO TURI PATEIKTI DEPARTAMENTUI ŠIŲ DOKUMENTŲ KOPIJAS:
   1. Nustatytos formos prašymą (prašymą galite rasti čia) ;
   2. asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopiją;
   3. mokymų baigimą patvirtinančių dokumentų kopijas

   Departamentas kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą išduoda nemokamai.

    

   Mokymo programos yra dviejų rūšių:

    

    

   Atnaujinta: 2017 08 27