• Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimas 1
  • 1.

   Ar galiu vesti treniruotes, nors neturiu sporto krypties išsilavinimo? 

   Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr.47-1752) 2 str. 7 punkte nurodyta, kad Kūno kultūros arba sporto specialistas – sporto krypties aukštąjį išsilavinimą arba kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą turintis asmuo.
   Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas – tai dokumentas, kuriuo asmenims, neturintiems sporto krypties aukštojo išsilavinimo, suteikiama teisė ribotą laiką dirbti sporto teorinį ir praktinį darbą.
   Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo, pratęsimo ir pripažinimo negaliojančiais tvarkos apraše, kuri patvirtinta Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) generalinio direktoriaus 2009 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-188 (Žin., 2009, Nr. 29-1161; 2011, Nr. 118-5607; 2012, Nr. 59-2982; Nr. 151-7738) numatyta, kad kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai išduodami ketveriems metams ir tokiam pat laikotarpiui gali būti pratęsiami jų galiojimo terminai (pratęsimų skaičius neribojamas), jeigu asmenys įvykdo leidimų išdavimui (leidimo galiojimo termino pratęsimui) nustatytus reikalavimus.

    

   Gali būti išduodami šių rūšių leidimai:
   1. leidimas, suteikiantis teisę dirbti sporto teorinį ir praktinį darbą, susijusį su kūno kultūra;
   2. leidimas, suteikiantis teisę dirbti sporto teorinį ir praktinį darbą, susijusį su viena konkrečia sporto šaka.
   Asmuo turi teisę gauti leidimą, jeigu jis ne anksčiau nei prieš dvejus metus iki kreipimosi į departamentą dėl leidimo išdavimo yra baigęs mokymus leidimams įgyti pagal su departamentu suderintą mokymo programą.
   Jeigu asmuo prašymo išduoti leidimą padavimo metu mokosi aukštojoje mokykloje pagal studijų programą, skirtą įgyti sporto krypties aukštąjį išsilavinimą, jam pagal mokymo programas reikia išklausyti tik tuos dalykus, kurių jis dar nėra išklausęs pagal studijų programą.

    

   Mokymus kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui ir jų pratęsimui organizuoja įstaigos, kurių sąrašas (nuolat atnaujinamas) pateikiamas Departamento interneto puslapyje http://kksd.lt/index.php?3769869327

   Dėl mokymų datų ir kainų reikia kreiptis į mokymus organizuojančias įstaigas.
   BAIGUS MOKYMUS ASMUO TURI PATEIKTI DEPARTAMENTUI ŠIŲ DOKUMENTŲ KOPIJAS:
   1. Nustatytos formos prašymą (prašymą galite rasti čia) ;
   2. asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopiją;
   3. mokymų baigimą patvirtinančių dokumentų kopijas

   Departamentas kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą išduoda nemokamai.

    

   Mokymo programos yra dviejų rūšių:

    

    

   Atnaujinta: 2017 08 27

 • Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų pratęsimas 1
  • 1.

   Ką daryti, kad kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas būtų pratęstas?

   Likus  ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki išduoto leidimo galiojimo termino pabaigos, asmuo gali kreiptis į departamentą  dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo.

   Leidimo galiojimo terminas gali būti pratęstas, jeigu asmuo leidimo galiojimo laikotarpiu iki kreipimosi dėl pratęsimo dienos tobulino savo kvalifikaciją Kūno kultūros ir sporto  specialistų  kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo, patvirtinto departamento generalinio direktoriaus  2012  m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-618, nustatyta tvarka, t.y. per leidimo galiojimo laiką tobulinę kvalifikaciją (96 ak. val.):
   1) dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (96 ak. val.) arba
   2) rengė mokslo straipsnius recenzuojamuose leidiniuose (publikacija = 12 ak. val.) arba
   3) parengė metodinę priemonę (metodinė priemonė = 12 ak. val.).

   Asmuo per nustatytą laikotarpį turi dalyvauti ne mažiau 3 dalykų temų kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

   Dėl mokymų datų ir kainų reikia kreiptis į mokymus organizuojančias įstaigas.

    

   Baigus mokymus asmuo turi pateikti departamentui šių dokumentų kopijas:

   Nustatytos formos prašymą (http://kksd.lt/index.php?1190396205) ;
   asmens tapatybę  patvirtinančių dokumentų kopiją;
   kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
   leidimą, kurio galiojimo terminas baigiasi.

    

   Departamentas kūno kultūros ir sporto veiklos leidimą pratęsia nemokamai.

   Atnaujinta: 2017 08 27

 • Sporto šakos federacijos steigimas 1
  • 1.

   Noriu įsteigti naujos sporto šakos federaciją, ar tam reikalingas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimas?

   Sporto šakos federacijos steigimui keliami tokie pat reikalavimai, kaip ir bet kurio kito juridinio asmens steigimui.

   Kadangi juridinis asmuo (toliau – JA) toliau veikia pagal savo steigimo dokumentus (įstatus (t.y. nuostatai, statutai ar kiti steigimo dokumentai) steigimo sandorį arba įstatymų nustatytais atvejais – bendruosius nuostatus) prieš steigiant juridinį asmenį būtina nusimatyti valdymo organų kompetenciją, teises ir pareigas. Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad steigimo dokumentų normos galioja tiek, kiek jos neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, todėl steigiant sporto šakos federaciją, daugiausia dėmesio rekomenduojama skirti Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 25-745) nuostatoms.

   Asociacija apibrėžiama kaip: savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti.

    

   JA STEIGIMAS

   • Sudaroma asociacijos steigimo sutartis. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius - 3;
   • Steigėjai gali pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui prašymą (forma JAR-5) dėl asociacijos pavadinimo laikino įtraukimo į Juridinių asmenų registrą;
   • Sudaromi asociacijos įstatai;
   • Sušaukiamas steigiamasis susirinkimas, kuriame turi būti pagal priimtus įstatus susirinkimo išrinkti valdymo organai;
   • Asociacija laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Juridinių asmenų registre.

   Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad juridinio asmens steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo apteikti juridinių asmenų registrui per šešis mėnesius nuo steigimo dokumentų sudarymo, jeigu kiti įstatymai nenustato kitokio termino.

    

   JA REGISTRAVIMAS

   Prieš pateikiant Registro tvarkytojui prašymą įregistruoti asociaciją, notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad asociaciją registruoti galima.
    
   Valstybės įmonė „Registrų centras“ interneto puslapyje www.registrucentras.lt  teikia detalią informaciją apie juridinio asmens registravimą http://www.registrucentras.lt/jar/
    
   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215 2008, N. 47-1752) 15 straipsnio nuostata „Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pripažįsta tik vieną teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre įregistruotą nacionalinę sporto (šakos) federaciją, kurios pavadinime vartojamas Lietuvos vardas ir kuri jungia ne mažiau kaip trijose skirtingose Lietuvos apskrityse veikiančias to sporto (tos šakos) kūno kultūros ir sporto organizacijas. Nacionalinių sporto (šakų) federacijų pripažinimo tvarką ir kitus kriterijus nustato departamentas.“
   Minima įstatymo nuostata reiškia, kad Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) bendradarbiauja su jau veikiančiu juridiniu asmeniu, todėl sporto šakos federacijos steigimui nereikalingas Departamento leidimas ar pritarimas.
   Departamentas numato pripažinimo procedūrą, kurios tikslas – apibrėžti departamento, kaip valstybės institucijos atsakingos už kūno kultūros ir sporto plėtrą valstybėje, ir sporto šakos federacijos bendradarbiavimo rėmus.

   Atnaujinta: 2017 08 27