• Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Edis Urbanavičius
  Generalinis direktorius
  Vytautas Vainys
  Generalinio direktoriaus pavaduotojas
  Kornelija Tiesnesytė
  Vyresnioji patarėja
 • Finansų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Marytė Šeštokienė
  Vedėja
  Virginija Butvilaitė
  Vedėjos pavaduotoja
  Birutė Eglinskaitė
  Patarėja
  Vita Bieliauskienė
  Vyresnioji specialistė
  Loreta Varnienė
  Vyriausioji specialistė
  Jolanta Kmelnickienė
  Vyriausioji specialistė
  PATVIRTINTA
  Kūno kultūros ir sporto departamento prie  Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. gruodžio 29d. įsakymu Nr.V-608


   

   

   

  KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE
  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS FINANSŲ IR BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS NUOSTATAI


  I. BENDROJI DALIS

  1. Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius (toliau – skyrius) yra Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.
  2. Skyrius sprendžia Departamento kompetencijai priklausančius ir vadovybės pavestus finansų ir buhalterinės apskaitos klausimus.
  3. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
  4. Skyriaus raštvedyba tvarkoma bendrai, laikantis Departamento raštvedybai keliamų reikalavimų.
  5. Sprendimą dėl skyriaus sudarymo ar jo panaikinimo, skyriaus struktūros pakeitimo priima Departamento generalinis direktorius.


  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
  6.1. Departamento buhalterinės apskaitos tvarkymas;
  6.2. Departamento biudžeto sudarymo ir vykdymo koordinavimas.
  7. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
  7.1. disponuoja Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis Departamento įstaigų, įmonių, organizacijų veiklai, kūno kultūrai ir sportui plėtoti;
  7.2. Departamento vadovybei teikia rekomendacijas dėl kūno kultūros ir sporto organizacijų ir įstaigų sporto renginių vykdytojų, sportininkų, sporto darbuotojų materialinio aprūpinimo normų;
  7.3. sudaro kūno kultūros ir sporto sistemai plėtoti skirtų Lietuvos valstybės biudžeto programų sąmatą;
  7.4. užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi, laiku pateikiami Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
  7.5. vykdo finansinių operacijų apskaitą;
  7.6. vykdo iš kitų šaltinių gaunamų lėšų, išlaidų, atsiskaitymų apskaitą;
  7.7. analizuoja biudžeto išlaidų apyskaitų duomenis ir teikia informaciją bei pasiūlymus Departamento vadovybei;
  7.8. dalyvauja rengiant Kultūros ir sporto rėmimo fondo projektą;
  7.9. pagal savo kompetenciją prisideda prie teisės aktų projektų rengimo;
  7.10. rengia Departamento ir pavaldžių biudžetinių įstaigų suvestinę finansinę ataskaitą;
  7.11. teikia ataskaitas Statistikos departamentui, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Socialinio draudimo fondo valdybai;
  7.12. pagal savo kompetenciją nustato buhalterinių apyskaitų ir išlaidų sąmatų vykdymo balansų pristatymo tvarką;
  7.13. priima iš pavaldžių įstaigų metines ir ketvirtines programų sąmatų vykdymo ataskaitas;
  7.14. sudaro valstybės biudžeto apyskaitų ir pavaldžių biudžetinių įstaigų balansų suvestines ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
  7.15. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų pareiškimus, skundus bei pasiūlymus ir pagal savo kompetenciją sprendžia iškeltas problemas.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  8. Skyrius turi teisę:
  8.1. pagal savo kompetenciją atstovauti Departamentui;
  8.2. nustatyta tvarka ir pagal savo kompetenciją reikalauti iš kitų įstaigos padalinių, kad būtų atliekamos tik teisėtos finansinės operacijos, kad jos būtų įforminamos pagal taisykles;
  8.3. reikalauti, kad buhalterijai reikalingi buhalterinės apskaitos ir kontrolės dokumentai būtų perduodami laiku;
  8.4. reikalauti, kad pavaldžios įstaigos ir Departamento darbuotojai pateiktų raštiškus paaiškinimus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais.

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

  9.  Skyrių sudaro vedėjas ir kiti darbuotojai bei tarnautojai.
  10. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas – vyriausiasis buhalteris. Jo laikinai nesant, šias pareigas eina vedėjo pavaduotojas.
  11. Skyriaus darbuotojai ir tarnautojai savo pareigas vykdo pagal Departamento vadovybės patvirtintus pareigybių aprašymus.
  12.  Skyriaus darbuotojai ir tarnautojai atsako už atskiras darbo sritis pagal patvirtintus pareigybių aprašymus.  
  13. Savo veiklą skyrius organizuoja vykdydamas strateginį Departamento veiklos planą.

 • Investicijų ir turto valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Arūnas Aidukas
  Vedėjas
  +370 5 213 97 35 +370 5 213 97 35
  314
  Danguolė Kuzmauskienė
  Vyriausioji specialistė
  Gintara Viskantė
  Vyriausioji specialistė
  Egidijus Petrauskas
  Vairuotojas
  PATVIRTINTA
  Kūno kultūros ir sporto departamento
  prie  Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  generalinio direktoriaus
  2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-608


   

   

   

   

  KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE
  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 
  INVESTICIJŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROJI DALIS

  1. Investicijų ir turto valdymo skyrius (toliau - Skyrius) yra Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Departamentas) struktūrinis padalinys.
  2. Skyrius sprendžia Departamento kompetencijai priklausančius ir vadovybės pavestus klausimus.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais priimtais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.
  4. Skyriaus raštvedyba tvarkoma bendrai, laikantis Departamento raštvedybai keliamų reikalavimų.
  5. Sprendimą dėl skyriaus sudarymo ar jo panaikinimo, skyriaus struktūros pakeitimo priima Departamento generalinis direktorius.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  6. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
  užtikrinti Departamentui priklausančių  sporto bazių veiklos efektyvumą;
  užtikrinti, kad vykdomų sporto bazių statyba ir renovacija būtų atliekama vadovautis statybas reglamentuojančiais teisės aktais;
  aprūpinti Departamentą ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu ir jį administruoti;
  užtikrinti valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Departamento patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų nekilnojamųjų daiktų apskaitą, eksploataciją ir techninę priežiūrą;
  užtikrinti Departamento patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų nekilnojamųjų daiktų duomenų tvarkymą.
  7. Skyrius,  vykdydamas jam pavestus uždavinius:
  dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Departamento strateginį planą;
  kaupia, analizuoja ir sistemina įvairią informaciją, kurios reikia sporto bazių ir investicijų veiklai, turto valdymui tinkamiausiai reguliuoti;
  pagal savo kompetenciją atstovauja Departamentui bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, bei organizacijomis užsienyje;
  rengia sporto bazių ir įrenginių statybų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos biudžeto, programas;
  pagal savo kompetenciją nagrinėja įstaigų, organizacijų, asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, susijusius su departamento ir jo veiklos sričiai priskirtų įmonių veikla, imasi priemonių nurodytiems pažeidimams bei trūkumams šalinti;
  koordinuoja Departamentui steigėjo teisėmis priklausančių įstaigų, įmonių veiklą;
  renka, analizuoja, apibendrina Departamento darbuotojų paraiškas įsigyti ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą;
  vykdo ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto pirkimo sutartis;
  koordinuoja Departamento transporto priemonių naudojimą;
  rengia viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Departamento patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo nematerialiojo, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pardavimo;
  dalyvauja rengiant kiekvienų metų Departamento prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą, teikia informaciją apie atliktus viešuosius pirkimus, rengia pirkimų pagal panašias sutartis suvestines;
  teisės aktų nustatyta tvarka  organizuoja ir atlieka prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;
  organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Departamento patikėjimo teise valdomų, naudojamų ir disponuojamų ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomų ir (ar) naudojamų nekilnojamųjų daiktų inventorizaciją ir teisinę registraciją;
  pagal kompetenciją teikia Departamento įstaigoms pasiūlymus ir konsultacijas dėl nekilnojamųjų daiktų valdymo ir (ar) naudojimo bei disponavimo;
  teisės aktų nustatyta tvarka nuomoja valstybei nuosavybės teise priklausantį ir Departamento patikėjimo teise valdomą, naudojamą ir disponuojamą ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomą ir (ar) naudojamą ilgalaikį materialųjį turtą;
  organizuoja Departamento administracinio pastato teritorijos tvarkymą, šilumos, vandentiekio ir elektros tiekimo ūkio priežiūrą;
  kontroliuoja, kaip Departamento tarnautojai naudoja turtą, laikosi priešgaisrinės, elektros, civilinės ir darbų saugos reikalavimų, instruktuoja darbuotojus šiais klausimais;
  vykdo kitus Departamento vadovybės pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  8. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
  gauti iš Departamento tarnautojų, Departamento įstaigų informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  teikti siūlymus Departamento vadovybei skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  Departamento generaliniam direktoriui pavedus, atstovauti Departamentui valstybės ir kitose institucijose bei įstaigose.
  9. Skyrius turi ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintų teisių.

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

  10. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria ir atleidžia iš pareigų Departamento generalinis direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
  11. Skyrių taip pat sudaro kiti valstybės tarnautojai ir darbuotojai. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai savo pareigas vykdo pagal Departamento vadovybės patvirtintus pareigybių aprašymus.
  12. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jį pavaduoja vienas iš skyriaus tarnautojų.
  13. Savo veiklą skyrius organizuoja vykdydamas Departamento strateginį veiklos planą.

 • Kūno kultūros ir sporto strategijos skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Sigitas Stasiulis
  Vedėjas
  Milda Laurutėnaitė
  Patarėja
  Aivaras Salamakinas
  Patarėjas
  Natalija Kamarauskaitė
  Vyriausioji specialistė
  Audronė Karaciejūtė
  Patarėja
  Inga Gerulskienė
  Patarėja
  Vidas Stankevičius
  Patarėjas
  Gintarė Papartė
  Vyriausioji specialistė
  Vieslav Januškevič
  Patarėjas
  PATVIRTINTA
  Kūno kultūros ir sporto departamento
  prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
  generalinio direktoriaus
  2011 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V-165

   

   

   

   

  KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE
  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO
  STRATEGIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROJI DALIS

  1. Kūno kultūros ir sporto strategijos skyrius (toliau – skyrius) yra Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys.
  2. Skyrius sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus ir vadovybės pavestus kūno kultūros ir sporto klausimus.
  3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais priimtais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
  4.1. Didinti socialinę sporto funkciją, ugdyti gyventojų sveiką gyvenseną, skleisti visų socialinių grupių šalies gyventojams prieinamas, pažangias sveikatos stiprinimo kūno kultūros ir sporto priemonėmis formas.
  4.2 Siekti didesnio sporto vaidmens švietimo ir mokymo srityje, fizinio ugdymo priemonėmis gerinti neformaliojo ugdymo kokybę, stiprinti bendradarbiavimą tarp švietimo, sveikatos ir sporto organizacijų, remti fizinio aktyvumo didinimo projektus ir sudaryti sąlygas siekti aukštesnio jaunimo sveikatos lygio.
  4.3. Kūno kultūros, sporto visiems ir neįgaliųjų sporto programinėmis, projektinėmis ir konkursinėmis priemonėmis skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų fizinį ugdymą.
  4.4. Tobulinti gabių sportui vaikų (jaunimo) atrankos, rengimo ir išsaugojimo didelio meistriškumo sportui sistemą.
  4.5. Sudaryti sąlygas ieškoti talentingų sportininkų, profesionaliai juos rengti deramai atstovauti šaliai svarbiausiuose tarptautiniuose renginiuose.
  4.6. Sudaryti sąlygas Lietuvos sportininkams dalyvauti sporto varžybose užsienyje, remti Lietuvoje vykstančius ir šaliai reikšmingus tarptautinius sporto renginius.
  4.7. Analizuoti ir tobulinti šalies sportinės pamainos ir didelio meistriškumo sportininkų varžybų sistemą.
  5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  5.1. nustato prioritetines kūno kultūros ir sporto plėtotės veiklas;
  5.2. rengia Departamento strateginį ir metinį veiklos planus, bei kitus planavimo dokumentus ir dalyvauja juos įgyvendinant.
  5.3. koordinuoja ir kontroliuoja biudžetinės įstaigos Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro veiklą.
  5.4. kartu su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis plėtoja neformalųjį vaikų, jaunimo, suaugusių, pagyvenusių ir neįgalių žmonių fizinį ugdymą;
  5.5. rengia iš Lietuvos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansuojamų sporto renginių sistemą, kuri garantuotų visų Lietuvos Respublikos gyventojų socialinių grupių įtraukimą į sporto visiems sąjūdį;
  5.6. padeda neįgaliesiems dalyvauti parolimpiniame, kurčiųjų ir specialiosios olimpiados judėjimuose, atlieka kitas teisės aktų nustatytas neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto rėmimo ir organizavimo funkcijas;
  5.7. rengia ir teikia generaliniam direktoriui tvirtinti sporto šakų, neįgaliųjų ir sporto visiems organizacijų programų vertinimo kriterijus ir Valstybės biudžeto lėšų paskirstymą;
  5.8. kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu, Lietuvos sporto federacijomis, savivaldybių administracijų sporto padaliniais skatina talentingų sportininkų paiešką ir atranką, pradinį jų rengimą sporto mokymo įstaigose, sporto klubuose;
  5.9. rengia ir teikia generaliniam direktoriui tvirtinti sportininkų mokymo programas;
  5.10. inicijuoja fizinį aktyvumą skatinančius konkursus, projektus, skatina vietos bendruomenių fizinio aktyvumo iniciatyvas ir programas;
  5.11. koordinuoja įvairaus amžiaus grupių didelio sportinio meistriškumo sportininkų ugdymo programų įgyvendinimą sportininkų ugdymo centruose;
  5.12. kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu rengia pasirengimo olimpinėms žaidynėms programas ir koordinuoja jų įgyvendinimą;
  5.13. rūpinasi kūno kultūros ir sporto mokslo tiriamaisiais darbais, mokslo ir technikos naujovių diegimu, organizuoja mokslines konferencijas, simpoziumus, rengia ir leidžia mokslinę ir metodinę literatūrą kūno kultūros ir sporto klausimais;
  5.14. dalyvauja koordinuojant Lietuvos sporto varžybų vykdymą;
  5.15. dalyvauja nustatant ir priimant sprendimus dėl leidimų išdavimo organizuoti Lietuvoje tarptautinius sporto renginius kūno kultūros ir sporto organizacijoms;
  5.16. kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, atitinkamų sporto šakų federacijomis ir mokslo institucijomis, kitomis sporto organizacijomis rūpinasi kūno kultūros ir sporto specialistų poreikio tyrimu, jų rengimu ar kvalifikacijos tobulinimu;
  5.17. periodiškai organizuoja sociologines apklausas gyventojų fizinio aktyvumo ir sporto klausimais, atlieka pokyčių vertinimą, apibendrina statistines ataskaitas kuruojamais klausimais, per visuomenės informavimo priemones informuoja visuomenę.
  5.18. teisės aktų nustatyta tvarka teikia Respublikos Prezidentui pasiūlymus dėl pasižymėjusių sportininkų, sporto darbuotojų ir sporto visuomenininkų apdovanojimų;
  5.19. kaupia, analizuoja ir sistemina informaciją (tame tarpe ir statistinę), kurios reikia kūno kultūros ir sporto sistemai tinkamiausiai reguliuoti, taiko gerąją užsienio šalių patirtį Lietuvoje;
  5.20. pagal skyriaus kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja viešuosius pirkimus;
  5.21. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų pranešimus, skundus ir prašymus;
  5.22. pagal skyriaus kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų ir kitų teisės aktų;
  5.23. vykdo kitus Departamento vadovybės pavedimus.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  6. Skyrius turi teisę:
  6.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  6.2. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nevyriausybinių organizacijų atstovus (susitaręs su jų vadovais) sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti komisijas, darbo grupes skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;
  6.3. dalyvauti Departamento ir kitų organizacijų darbo grupėse ir renginiuose, kuriuose svarstomi kūno kultūros ir sporto klausimai;
  7. Skyrius gali turėti ir kitų teisių, kurias jam suteikia Departamento generalinio direktoriaus įsakymai ar kiti teisės aktai.

  IV. DARBO ORGANIZAVIMAS

  8. Skyrių sudaro vedėjas, vedėjo pavaduotojas, patarėjas ir kiti specialistai.
  9. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas. Skyriaus vedėjui laikinai nesant, jį laikinai pavaduoja vedėjo pavaduotojas.
  10. Skyriaus darbuotojai savo pareigas vykdo pagal Departamento vadovybės patvirtintus pareigybių aprašymus.
  11. Savo veiklą skyrius organizuoja vykdydamas Departamento strateginį ir metinį veiklos planus.

  _______________________

 • Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Sigita Vasiljevaitė
  Vedėja
  Ramutis Prišmantas
  Patarėjas
  Rasa Kučinskienė
  Patarėja
  Ingrida Kinčiūtė-Zulgė
  Vyriausioji specialistė
  Dalia Galnaitytė
  Sekretorė-referentė
  Ilona Sabaitė
  Vyriausioji specialistė
  +370 5 233 60 52 +370 5 233 60 52
  304
  Edgaras Abušovas
  Vyriausiasis specialistas
  PATVIRTINTA
  Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
  2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-469

   

   

   

  KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE
  LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ
  SKYRIAUS NUOSTATAI


  I. BENDROJI DALIS

  1. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius yra Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas) administracijos padalinys.
  2. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus ir Departamento generalinio direktoriaus ar Departamento generalinio direktoriaus pavaduotojo (toliau – Departamento vadovybė) pavestus teisinio pobūdžio ir struktūros tvarkymo, dokumentų, personalo valdymo klausimus.
  3. Savo veikloje Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Departamento generalinio direktoriaus įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
  4. Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus struktūrą tvirtina Departamento generalinis direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

  II. TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus uždaviniai:
  5.1. užtikrinti Departamento teisėkūros iniciatyvų įgyvendinimą Departamentui priskirtoje valstybės politikos įgyvendinimo srityje bei padėti kitiems Departamento administracijos padaliniams, Departamento valstybės tarnautojams, nepriklausantiems Departamento administracijos padaliniams, ir Departamentui pavaldiems ar jo veiklos sričiai priskirtiems viešiesiems juridiniams asmenims rengiant teisės aktų projektus ar kitus teisinius dokumentus;
  5.2. atlikti Departamento administracijos padalinių, Departamento valstybės tarnautojų, nepriklausančių Departamento administracijos padaliniams, Departamentui pavaldžių ar jo veiklos sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus valstybės tarnautojams nedalyvaujant parengtų ir Teisės ir bendrųjų reikalų skyriui pateiktų derinti teisės aktų projektų ir kitų teisinių dokumentų teisinę ekspertizę, taip pat kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų ir Departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų teisinę ekspertizę;
  5.3. teikti teisines konsultacijas Departamento vadovybei, kitiems Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, Departamentui pavaldiems ar jo veiklos sričiai priskirtiems viešiesiems juridiniams asmenims, kitoms kūno kultūros ir sporto organizacijoms su Departamento veikla susijusiais klausimais, pagal kompetenciją atstovauti Departamentą kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose, šių subjektų sudaromose komisijose ar darbo grupėse;
  5.4. užtikrinti Departamento personalo valdymo funkcijų tinkamą įgyvendinimą;
  5.5. vykdyti Departamento vadovybės pavedimus, susijusius su Departamentui pavaldžių ar jo veiklos sričiai priskirtų juridinių asmenų steigimu, reorganizavimu, pertvarkymu ar likvidavimu, užtikrinti šių procesų atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams;
  5.6. užtikrinti tinkamą Departamento dokumentų tvarkymą, apskaitą, saugojimą;
  5.7. Užtikrinti tinkamą asmenų aptarnavimą Departamente;
  5.8. užtikrinti Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pavedimų ir Departamento vadovybės pavedimų vykdymą nustatytais terminais;
  5.9. aptarnauti Nuolatinės komisijos, svarstančios kandidatų tinkamumą Nusipelniusio Lietuvos Respublikos sportininko, trenerio ir sporto darbuotojo vardui gauti bei kandidatų tinkamumą valstybės apdovanojimams gauti, Pašalpų skyrimo kūno kultūros ir sporto darbuotojams, sporto veteranams komisijos ir Sprendimų, susijusių su rentų buvusiems sportininkams skyrimu ir skyrimo panaikinimu, projektų, išvadų ir rekomendacijų rengimo komisijos darbą;
  5.10. užtikrinti tinkamą didelio sportinio meistriškumo sportininkų, jų trenerių, sporto veteranų ir nusipelniusių sporto darbuotojų pagerbimo proceso Departamente įgyvendinimą;
  6. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius, įgyvendindamas 5.1 punkte nustatytą uždavinį:
  6.1. rengia teisės aktų projektus, kitus teisinius dokumentus Departamento kompetencijai priskirtos veiklos klausimais, taip pat dalyvauja kitiems Departamento administracijos padaliniams, Departamento valstybės tarnautojams, nepriklausantiems Departamento administracijos padaliniams, Departamentui pavaldiems ar jo veiklos sričiai priskirtiems viešiesiems juridiniams asmenims rengiant teisės aktų projektus ar kitus teisinius dokumentus (teikia teisines konsultacijas, išvadas, pasiūlymus dėl teisės akto projekto tobulinimo);
  6.2. Departamento vadovybės pavedimu dalyvauja Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus ar Teisės ir bendrųjų reikalų skyriui dalyvaujant parengtus teisės aktų projektus svarstant Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose;
  6.3. teikia siūlymus Departamento vadovybei dėl teisės aktų, reglamentuojančių kūno kultūros ir sporto sritį, tobulinimo.
  7. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius, įgyvendindamas 5.2 punkte nustatytą uždavinį, nagrinėja ir vertina, ar Departamento administracijos padalinių, Departamento valstybės tarnautojų, nepriklausančių Departamento administracijos padaliniams, Departamentui pavaldžių ar jo veiklos sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus valstybės tarnautojams nedalyvaujant parengti ir Teisės ir bendrųjų reikalų skyriui pateikti derinti teisės aktų ir kitų teisinių dokumentų projektai arba kitų valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų parengti ir Departamentui pateikti derinti teisės aktų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, teikia teisines išvadas dėl numatomo teisinio reguliavimo tikslo, priemonių, galimų pasekmių ir teisės akto (kito teisinio dokumento) projekto teisinės technikos bei pasiūlymus dėl šio projekto tobulinimo.
  8. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius, įgyvendindamas 5.3 punkte nustatytą uždavinį,
  8.1. teikia teisines išvadas ir patarimus Departamento vadovybei, kitiems Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, Departamentui pavaldiems ar jo veiklos sričiai priskirtiems viešiesiems juridiniams asmenims, kitoms kūno kultūros ir sporto organizacijoms Departamento veiklos klausimais;
  8.2. atstovauja Departamentą teismuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose, šių subjektų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio ir struktūros tvarkymo, dokumentų, personalo valdymo klausimai.
  9. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius, įgyvendindamas 5.4 punkte nustatytą uždavinį:
  9.1. Departamento generaliniam direktoriui pavedus valstybės tarnybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atlieka funkcijas, susijusias su konkursų valstybės tarnautojų pareigoms užimti organizavimu ir vykdymu;
  9.2. techniškai aptarnauja valstybės tarnautojų vertinimo procesą;
  9.3. teikia Departamento vadovybei teisines konsultacijas dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo bei tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, Departamento generaliniam direktoriui pavedus teisės aktų nustatyta tvarka atlieka tarnybinių nusižengimų tyrimus dėl Departamento valstybės tarnautojų galimai padarytų tarnybinių nusižengimų bei tyrimus dėl Departamento darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, galimai padarytų darbo drausmės pažeidimų;
  9.4. tvarko Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bei Departamentui pavaldžių ar jo veiklos sričiai priskirtų juridinių asmenų vadovų asmens bylas;
  9.5. rengia darbo sutarčių su priimamais darbuotojais projektus; 9.6. atlieka kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas. 10. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius, įgyvendindamas 5.5 punkte nustatytą uždavinį, Departamento vadovybės pavedimu atlieka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574), Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-75), Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių (Žin., 1994, Nr. 102-2049; 2004, Nr. 4-24) įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintas funkcijas, susijusias su juridinių asmenų steigimu, reorganizavimu, pertvarkymu ar likvidavimu.
  11. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius, įgyvendindamas 5.6 punkte nustatytą uždavinį:
  11.1. priima, registruoja ir pateikia Departamento vadovybei Departamente gautus dokumentus, talpina juos elektroninėje Departamento dokumentų valdymo sistemoje „Kontora“ (toliau – elektroninė dokumentų valdymo sistema), pagal Departamento vadovybės rezoliucijas nukreipia juos vykdymui elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje;
  11.2. registruoja, sistemina pasirašytus Departamento generalinio direktoriaus įsakymus ir Departamento siunčiamus dokumentus, talpina juos elektroninėje dokumentų valdymo sistemoje;
  11.3. informuoja Departamento administracijos padalinius, Departamento valstybės tarnautojus, nepriklausančius Departamento administracijos padaliniams, Departamentui pavaldžias įstaigas apie Departamento vadovybės pavedimų vykdymo terminus;
  11.4. rengia ir derina Departamento dokumentacijos planus, dokumentacijos planų papildymų sąrašus, Departamento dokumentų registrų sąrašus, dokumentacijos planų suvestines,
  11.5. saugo laikotarpio iki 1990 metų Departamento personalo dokumentus ir laikotarpio nuo 1990 metų Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas, Departamento administracijos padalinių perduotus nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo archyvinius dokumentus;
  11.6. saugo dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, naikinimo aktus;
  11.7. pagal teisės aktais reglamentuotas saugojimo sąlygas užtikrina archyve saugomų dokumentų tinkamą apskaitą ir naudojimą;
  11.8. organizuoja Departamento administracijos padaliniuose ar Departamento valstybės tarnautojų, nepriklausančių Departamento administracijos padaliniams, sukauptų dokumentų atranką nuolatiniam ir ilgam saugojimui;
  11.9. atlieka dokumentų vertės ekspertizę, sudaro dokumentų, atrinktų naikinti, aktus, teikia juos derinti Departamento dokumentų ekspertų komisijai ir atitinkamam Lietuvos valstybės archyvui;
  11.10. išduoda Departamento archyve saugomų archyvinių dokumentų patvirtintas kopijas, išrašus, rengia archyvines pažymas;
  11.11. teikia informaciją asmenims bei valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms apie saugomus archyvinius dokumentus;
  11.12. derina Departamentui pavaldžių įstaigų dokumentacijos planus, nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų apyrašus ir dokumentų naikinimo aktus.
  12. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius, įgyvendindamas 5.7 punkte nustatytą uždavinį:
  12.1. koordinuoja „vieno langelio“ principo tinkamą įgyvendinimą Departamente ir tiesiogiai aptarnauja asmenis, atvykusius į Departamentą, „vieno langelio“ principu;
  12.2. organizuoja ir koordinuoja asmenų priėmimą pas Departamento vadovybę, rengia asmenų priėmimo grafikus.
  13. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius, įgyvendindamas 5.8 punkte nustatytą uždavinį, atlieka Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ar, Ministrui Pirmininkui pavedus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio pavedimų ir Departamento vadovybės pavedimų, kurių įgyvendinimui nustatyti atitinkami terminai, vykdymo kontrolę, informuoja Departamento vadovybę, Departamento administracijos padalinius, Departamento valstybės tarnautojus, nepriklausančius Departamento administracijos padaliniams, Departamentui pavaldžias įstaigas apie pavedimų vykdymo eigą ir terminus;
  14. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius, įgyvendindamas 5.9 punkte nustatytą uždavinį, atlieka 5.9 punkte nurodytų Departamento komisijų sekretoriato funkcijas: organizuoja komisijų posėdžius, renka posėdžiams reikalingą informaciją, ją apibendrina, rengia dokumentus, susijusius su šių komisijų veikla, ir jas techniškai aptarnauja;
  15. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius, įgyvendindamas 5.10 punkte nustatytą uždavinį, suderina pagerbimo dalyvių sąrašus, rengia su apdovanojimais susijusius dokumentus, organizuoja apdovanojimų gamybą ir pristatymą į Departamentą, kviečia pagerbimo dalyvius, atlieka kitus Departamento vadovybės pavedimus organizuojant apdovanojimus.
  16. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius taip pat atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

  III. TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS TEISĖS

  17. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius turi teisę:
  17.1. gauti iš kitų Departamento administracijos padalinių, Departamento valstybės tarnautojų, nepriklausančių Departamento administracijos padaliniams, ir Departamentui pavaldžių ar jo veiklos sričiai priskirtų juridinių asmenų informaciją, reikalingą Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
  17.2. kreiptis į kitus Departamento administracijos padalinius, Departamento valstybės tarnautojus, nepriklausančius Departamento administracijos padaliniams, ir gauti iš jų pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų Departamentui pateiktų derinti, taip pat Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose ir ministerijų atstovų pasitarimuose svarstomų teisės aktų projektų;
  17.3. teikti Departamento vadovybei pasiūlymus dėl darbo grupių, komisijų Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus kompetencijos klausimams spręsti sudarymo, teisės aktų projektų rengimo inicijavimo;
  18. Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius gali turėti ir kitų jam teisės aktų nustatyta tvarka suteiktų teisių.

  IV. TEISĖS IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  19. Teisės ir bendrųjų reikalų skyriui vadovauja vedėjas, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Departamento generalinis direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Departamento generaliniam direktoriui ir atskaitingas Departamento generaliniam direktoriui bei Departamento generalinio direktoriaus pavaduotojui.
  20. Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas gali turėti pavaduotoją.
  21. Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas:
  21.1. atsako už tai, kad Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius tinkamai įgyvendintų jam pavestus uždavinius ir funkcijas;
  21.2. organizuoja Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus veiklą ir paskirsto darbus skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
  21.3. Departamento vadovybės reikalavimu atsiskaito už Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus veiklą;
  21.4. teikia pasiūlymus Departamento vadovybei dėl skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, taip pat dėl Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių (drausminių) nusižengimų tyrimo pradėjimo, pašalpų skyrimo;
  21.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
  21.6. atstovauja Teisės ir bendrųjų reikalų skyriui Departamento administracijos padaliniuose, Departamentui pavaldžiuose ar jo veiklos sričiai priskirtuose juridiniuose asmenyse;
  21.7. Departamento vadovybės pavedimu atstovauja Departamentui Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose bei Lietuvos ir užsienio šalių institucijose ir įstaigose;
  21.8. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius, su Departamento strateginių tikslų įgyvendinimu.
  22. Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas, o jeigu pavaduotojo pareigybė neįsteigta – kitas Teisės ir bendrųjų skyriaus valstybės tarnautojas, kurio pareigybės aprašyme numatytas Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavadavimas.
  23. Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus veikla organizuojama vadovaujantis Departamento strateginiu ir metiniu veiklos planais.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  24. Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  __________________


  UŽDAVINYS: kontroliuoti departamento strateginiame veiklos plane ir metiniame veiklos plane esančių priemonių vykdymą per nustatytus terminus;

 • Vidaus audito skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Asta Giedrikienė
  Vedėja
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-29
UA-40809168-1