Darbuotojo informacija

Vieslav Januškevič

Kūno kultūros ir sporto strategijos skyrius
Tel. +370 694 65 829
El. p. vieslav.januskevic@kksd.lt

Patarėjas

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO STRATEGIJOS SKYRIAUS PATARĖJAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • teisės aktų nustatyta tvarka atlieka departamento disponuojamomis valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų kūno kultūros ir sporto programų ir projektų įgyvendinimo stebėseną, priežiūrą ir (ar) kontrolę;
 • teikia Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjui konsultacijas, siūlymus dėl departamento disponuojamų valstybės biudžeto lėšų, numatytų kūno kultūros ir sporto programų ir projektų įgyvendinimui, efektyvaus naudojimo, šių lėšų panaudojimo priežiūros (stebėsenos, kontrolės) proceso tobulinimo, pažeidimų, susijusių su kūno kultūros ir sporto programų ir projektų įgyvendinimui skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimu, prevencija;
 • rengia teisės aktų, susijusių su kūno kultūros ir sporto programų ir projektų finansavimu valstybės biudžeto lėšomis bei skirtų lėšų naudojimo priežiūra (stebėsena, kontrole), projektus, dalyvauja šiuos projektus rengiant kitiems departamento administracijos padaliniams ar valstybės tarnautojams, nepriklausantiems departamento administracijos padaliniams;
 • atlieka departamento administracijos padalinių, valstybės tarnautojų, nepriklausančių departamento administracijos padaliniams, departamentui pavaldžių ar jo veiklos sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų parengtų ir Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriui pateiktų derinti teisės aktų projektų ir kitų teisinių dokumentų vertinimą, taip pat kitų valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų parengtų ir departamentui pateiktų derinti su Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus funkcijomis susijusių teisės aktų projektų vertinimą;
 • departamento generalinio direktoriaus pavedimu atstovauja departamentui teismuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose departamento disponuojamomis valstybės biudžeto lėšomis finansuotų kūno kultūros ir sporto programų ir projektų įgyvendinimo, jų stebėsenos (priežiūros, kontrolės) vykdymo klausimais;
 • departamento generalinio direktoriaus ar Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja departamento sudaromų komisijų ir darbo grupių veikloje;
 • departamento generalinio direktoriaus, jo pavaduotojo ar Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja departamentui kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, jų sudaromose komisijose ar darbo grupėse;
 • rengia atsakymų į departamentui asmenų pateiktus paklausimus, susijusius su pareigybei priskirtomis funkcijomis, projektus;
 • teikia metodinę pagalbą departamento disponuojamomis valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus kūno kultūros ir sporto programas ir projektus įgyvendinantiems asmenims tinkamo šių lėšų panaudojimo klausimais;
 • dalyvauja rengiant departamento veiklos strateginio planavimo dokumentus;
 • Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjui pavedus pavaduoja kitus Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, jiems laikinai nesant;
 • atlieka kitus, su Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento generalinio direktoriaus, jo pavaduotojo, Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti departamento strateginiai tikslai, bei asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą.

Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba būti baigęs vientisąją studijų programą, apimančią pirmąją ir antrąją studijų pakopas);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio ir (arba) ūkio subjektų veiklos priežiūros srities darbo patirtį;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančius viešąjį administravimą, kūno kultūros ir sporto sritį.
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti nustatyti pagrindines problemas, siūlyti sprendimų variantus, išmanyti dokumentų rengimo, teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (naudotis Microsoft Office biuro programomis).

UA-40809168-1