Darbuotojo informacija

Natalija Kamarauskaitė

Kūno kultūros ir sporto strategijos skyrius
Tel. +370 694 50 987
El. p. natalija.kamarauskaite@kksd.lt

Vyriausioji specialistė

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO STRATEGIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • rengia ir derina Fondo tarybos posėdžių darbotvarkes, protokolus, organizuoja ir techniškai aptarnauja Fondo tarybos posėdžius; atlieka teisės aktų nustatyta tvarka pavestas kitas Fondo tarybos posėdžių sekretoriaus funkcijas;
 • organizuoja ir koordinuoja Fondo projektų atitikties Fondo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reiklavimams vertinimą ir (ar) atranką;
 • rengia sutarčių, sudaromų tarp Departamento ir Fondo projektus vertinančių ekspertų projektus;
 • tikrina Fondo projektų tinkamumo finansuoti ekpertų vertinimo ataskaitas, rengia sprendimų projektus dėl projektų finansavimo;
 • rengia ir derina Fondo projektų finansavimo sutarčių ir susitarimų dėl jų pakeitimų projektus;
 • priima Fondo projektų įgyvendinimo ataskaitas;
 • rengia Fondo tarybos sprendimų projektus;
 • valdo, kaupia, sistemina ir apibendrina su Fondo veikla ir Fondo projektų įgyvendinimų susijusią informaciją, identifikuoja problemas ir teikia siūlymus dėl jų sprendimo būdų,  prireikus rengia teisės aktų projektus sprendimams priimti;
 • nagrinėja prašymus, skundus ir kitus dokumentus dėl Fondo veiklos, rengia išvadas, atsakymus;
 • rengia Fondo veiklos ataskaitų projektus, teikia jas derinti teisės aktų nustatyta tvarka;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia suinteresuotiems asmenims (Fondo tarybos nariams, pareiškėjams, kontrolės įstaigoms ir kt.) informaciją apie Fondo veiklą;
 • Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjo pavedimu viešina ir skelbia Departamento interneto tinklalapyje su priskirtų funkcijų įgyvendinimu susijusią informaciją;
 • rengia įsakymų projektus dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų mokymo programų derinimo ir Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo (atsisakymo išduoti), pratęsimo ar pripažinimo negaliojančiais;
 • informuoja asmenis apie priimtus sprendimus dėl Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų mokymo programų derinimo, Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo (atsisakymo išduoti), pratęsimo bei pripažinimo negaliojančiais;
 • registruoja asmenims išduotus Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimus;
 • atlieka Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų mokymo programų derinimo ir Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo komisijos sekretoriaus funkcijas;
 • konsultuoja asmenis Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų mokymo programų derinimo, Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo klausimais;
 • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl Fondo veiklos, Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimui skirtų mokymo programų derinimo ir Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo tobulinimo;
 • rengia teisės aktų ir kitų susijusių dokumentų dėl Fondo projektų įgyvendinimo stebėsenos, priežiūros ir kontrolės projektus;
 • analizuoja Europos Sąjungos ir tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų šalių įstaigų ir organizacijų gerąją patirtį jam, priskirtose kompetencijos srityse; 
 • teikia Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl pavesto darbo gerinimo;
 • atlieka kitus Departamento vadovybės ir Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus funkcijomis, tam, kad būtų pasiekti Departamento strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti socialinių  studijų srities viešojo administravimo arba vadybos studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip vienerių metų patirtį darbo projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų, administravimo srityse;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius Kūno kultūros ir sporto sritį, Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo veiklą ir Kūno kultūros ir sporto veiklos leidimų išdavimo procesą;
 • išmanyti skaitmeninio turinio valdymo sistemas, mokėti skelbti informaciją interneto tinklapiuose;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, identifikuoti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei rengti atitinkamas išvadas;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa; naudotis elektroniniu paštu, internetu;
 • mokėti vieną iš  šių  kalbų: anglų, vokiečių arba prancūzų pažengusio vartotojo B2 lygmeniu pagal EUROPASS.

UA-40809168-1