Darbuotojo informacija

Vita Bieliauskienė

Planavimo, apskaitos ir finansavimo skyrius
Tel. +370 694 95 570
El. p. vita.bieliauskiene@kksd.lt

Vyriausioji specialistė

PLANAVIMO, APSKAITOS IR FINANSAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas:

 • tikrina sudaromų biudžeto lėšų (Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo (toliau – KKSRF) projektų ir programų finansavimo) sutarčių sąmatų skaičiavimų teisingumą;
 • atlieka biudžeto lėšų (KKSRF projektų finansavimo) einamąją finansų kontrolę (pagal įsakymus, programas, priemones, sąmatas, ekonominę klasifikaciją);
 • atlieka į apskaitos registrus įrašomų Departamento ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių einamąją finansų kontrolę;
 • registruoja KKSRF finansuojamų projektų vykdytojų sutarčių ir sąmatų tikslinimą pagal pateiktus dokumentus apskaitos programoje;
 • organizuoja KKSRF projektų vykdytojų sutarčių apmokėjimą (pateikia lėšų poreikio duomenis darbuotojui, atsakingam už asignavimų poreikio prognozę lėšų prognozavimui) pagal programas, priemones, ekonominės klasifikacijos straipsnius, sutarties terminus (atsižvelgiant į vykdytojų prašymus), suderina su atsakingais Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus specialistais, sistemina ir teikia duomenis projektų apmokėjimui, kontroliuoja apmokėjimus;
 • tikrina KKSRF projektų vykdytojų sutarčių lėšų panaudojimo ataskaitų atitiktį sutarties sąmatai (pagal patvirtintas tvarkas);
 • registruoja KKSRF projektų vykdytojų ataskaitas apskaitoje;
 • sudaro tvarkomos apskaitos srities inventorizacijos aprašus – sutikrinimo žiniaraščius, rengia ir siunčia skolų suderinimo aktus;
 • teikia metodinę pagalbą projektų vykdytojams ataskaitų rengimo klausimais (Planavimo, apskaitos ir finansavimo skyriaus kompetencijos ribose);
 • tikrina parengtas pažymas Sodrai apie draudžiamąsias pajamas pensijai gauti;
 • priima kelionės lapus, degalų nurašymo aktus, juos tikrina, registruoja apskaitoje,  rengia  transporto sąnaudų ir išlaidų ataskaitas;
 • rengia programos ,,Kūno kultūros ir sporto plėtra“ mokėjimo paraiškas, kai valstybės biudžeto lėšos pervedamos iš valstybės iždo sąskaitos per valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemą (toliau – VBAMS);
 • vykdo pirkimų (medžiagų, inventoriaus), atsargų (medžiagų, inventoriaus), atsargų nebalansinių sąskaitų apskaitą;
 • vykdo Departamento (tvarkomos apskaitos srities) pajamų, sąnaudų, finansavimo sumų (gautinų, gautų, panaudotų, perduotų, grąžintų) apskaitą;
 • sudaro apskaitos registrus su teisingais buhalteriniais įrašais pagal programas, funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius, finansavimo šaltinius bei pateikia informaciją biudžeto vykdymo ir finansinei atskaitomybei;
 • prižiūri, kad apskaitos dokumentai būtų saugūs, sistemina, kaupia ir perduoda bylas archyvui pagal patvirtintą dokumentacijos planą;
 • apskaičiuoja ir/ar registruoja apskaitoje sukauptas sąnaudas ir ateinančių laikotarpių sąnaudas;
 • kontroliuoja Departamento (tvarkomos apskaitos srities) Didžiosios knygos įrašus, apyvartas ir likučius, buhalterinių įrašų atitikimą viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartams ir Departamento apskaitos politikai;
 • pavaduoja kitus Planavimo, apskaitos ir finansavimo skyriaus specialistus, jiems laikinai nesant;
 • atlieka su Planavimo, apskaitos ir finansavimo skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento generalinio direktoriaus ir Planavimo, apskaitos ir finansavimo skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities apskaitos, finansų, ekonomikos ar vadybos srities  išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybei ir savivaldybei priklausančio turto naudojimą, valdymą ir disponavimą juo;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, finansinę atskaitomybę, finansų kontrolę;
 • mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, bent viena iš finansų valdymo ir apskaitos informacinių sistemų;
 • mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, rinktis darbo metodus, identifikuoti problemas, numatyti sprendimo būdus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

UA-40809168-1