Darbuotojo informacija

Vita Bieliauskienė

Planavimo, apskaitos ir finansavimo skyrius
Tel. +370 694 95 570
El. p. vita.bieliauskiene@kksd.lt

Vyriausioji specialistė

PLANAVIMO, APSKAITOS IR FINANSAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas:

 •  tikrina sudaromų biudžeto lėšų (projektų ir programų finansavimo) sutarčių sąmatų skaičiavimų teisingumą;
 • atlieka biudžeto lėšų (projektų finansavimo) einamąją finansų kontrolę (pagal įsakymus, programas, priemones, sąmatas, ekonominę klasifikaciją);
 • atlieka į apskaitos registrus įrašomų Departamento ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių einamąją finansų kontrolę;
 •  registruoja finansuojamų projektų vykdytojų sutarčių ir sąmatų tikslinimą pagal pateiktus dokumentus apskaitos programoje;
 •  organizuoja projektų vykdytojų sutarčių apmokėjimą (pateikia lėšų poreikio duomenis darbuotojui, atsakingam už asignavimų poreikio prognozę lėšų prognozavimui) pagal programas, priemones, ekonominės klasifikacijos straipsnius, sutarties terminus (atsižvelgiant į vykdytojų prašymus), suderina su atsakingais Kūno kultūros ir sporto strategijos skyriaus specialistais, sistemina ir teikia duomenis projektų apmokėjimui, kontroliuoja apmokėjimus.
 • tikrina projektų vykdytojų sutarčių lėšų panaudojimo ataskaitų atitiktį sutarties sąmatai (pagal patvirtintas tvarkas);
 • registruoja projektų vykdytojų ataskaitas apskaitoje;
 • sudaro tvarkomos apskaitos srities inventorizacijos aprašus - sutikrinimo žiniaraščius, rengia ir siunčia skolų suderinimo aktus;
 • teikia metodinę pagalbą projektų vykdytojams ataskaitų rengimo klausimais (Planavimo, apskaitos ir finansavimo skyriaus kompetencijos ribose);
 • tikrina parengtas pažymas Sodrai apie draudžiamąsias pajamas pensijai gauti;
 • priima kelionės lapus, degalų nurašymo aktus, juos tikrina, registruoja apskaitoje,  rengia  transporto sąnaudų ir išlaidų ataskaitas;
 • sudaro apskaitos registrus su teisingais buhalteriniais įrašais pagal programas, funkcijas, ekonominės klasifikacijos straipsnius, finansavimo šaltinius bei pateikia informaciją biudžeto vykdymo ir  finansinei atskaitomybei;
 • prižiūri, kad apskaitos dokumentai būtų saugūs, sistemina, kaupia ir perduoda bylas archyvui pagal patvirtintą dokumentacijos planą;
 • apskaičiuoja ir/ar registruoja apskaitoje sukauptas sąnaudas ir ateinančių laikotarpių sąnaudas, atidėjinius, neapibrėžtuosius įsipareigojimus;
 • pavaduoja kitus Planavimo, apskaitos ir finansavimo skyriaus specialistus, jiems laikinai nesant;
 • atlieka su Planavimo, apskaitos ir finansavimo skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento departamento generalinio direktoriaus ir Planavimo, apskaitos ir finansavimo skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities apskaitos, finansų, ekonomikos ar vadybos srities  išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybei ir savivaldybei priklausančio turto naudojimą, valdymą ir disponavimą juo;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, projektų finansavimą;
 • mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu, bent viena iš finansų valdymo ir apskaitos informacinių sistemų;
 • mokėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, rinktis darbo metodus, identifikuoti problemas, numatyti sprendimo būdus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

UA-40809168-1