Darbuotojo informacija

Edgaras Abušovas

Teisės ir veiklos organizavimo skyrius
Tel. +370 694 13 775
El. p. edgaras.abusovas@kksd.lt

Vyriausiasis specialistas

TEISĖS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • prižiūri departamento serverius, kompiuterizuotas darbo vietas departamente, programinę įrangą, kontroliuoja informacinių ir ryšių technologijų įrangos naudojimą, savarankiškai analizuoja informacinių ir ryšių technologijų įrangos darbo efektyvumą, teikia pasiūlymus Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus vedėjui dėl jo tobulinimo;
 • konsultuoja departamento darbuotojus informacinių ir ryšių technologijų įrangos veikimo, elektroninių duomenų bazių kūrimo ir tvarkymo, valstybės informacinių sistemų kūrimo klausimais;
 • užtikrina informacinių ir ryšių technologijų įrangos, duomenų bazių ir kompiuterinių duomenų apsaugą;
 • organizuoja departamento darbuotojams interneto, IP adresų suteikimo, elektroninio pašto paslaugų teikimą;
 • palaiko ir derina tarpusavyje įvairias informacines sistemas, naudojamas administraciniams procesams valdyti bei koordinuoti, įvairių informacinių sistemų tarpusavio sąveiką;
 • dalyvauja kompiuterinės, programinės įrangos bei elektroninių dokumentų valdymo sistemų pirkimo procesuose;
 • atlieka ar organizuoja departamento informacinių ir ryšių technologijų įrangos remontą;
 • kartu su kitais departamento administracijos padaliniais kuria, atnaujina, prižiūri departamento interneto svetainę, administruoja departamento dalį svetainėje „Verslo vartai“;
 • užtikrina elektroninių dokumentų valdymo programų funkcionavimą bei elektroninio parašo programų įdiegimą;
 • užtikrina departamento informacinių sistemų funkcionavimą, organizuoja jų materialųjį ir informacinį palaikymą;
 • teikia pasiūlymus dėl informacinių ir ryšių technologijų įrangos atnaujinimo, organizuoja šios įrangos įsigijimą;
 • teikia pasiūlymus dėl departamento informacinių sistemų apsaugos tobulinimo;
 • bendrauja su informacinių ir ryšių technologijų įrangos tiekėjais, serviso centrais įrangos pirkimo, garantinio aptarnavimo ir remonto klausimais;
 • teikia siūlymus Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus vedėjui, departamento vadovybei dėl valstybės informacinių sistemų kūno kultūros ir sporto srityje diegimo, konsultuoja diegimo klausimais;
 • prireikus kontaktuoja su departamentui informacinių technologijų priežiūros paslaugas teikiančia įmone dėl iškilusių problemų sprendimų;
 • formuoja elektroninius dokumentus, skelbia Departamento teisės aktų projektus Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS), o priimtus teisės aktus – Teisės aktų registre (TAR);
 • pavaduoja kitus Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus specialistus, jiems laikinai nesant;
 • atlieka su Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės ir Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį informacinių ir ryšių technologijų įrangos priežiūros, elektroninių duomenų bazių kūrimo ir administravimo srityje;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės informacinių sistemų kūrimą ir veiklą, informacinių technologijų taikymą valstybės valdymui, jų priežiūrą ir saugą, elektroninių duomenų bazių kūrimą;
 • mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • mokėti dirbti su MS Windows operacinėmis sistemomis, MS Office paketo programomis, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto skaitymo ir paveiksliukų apdorojimo programomis;
 • mokėti administruoti personalinius kompiuterius, kompiuterinius tinklus ir kurti bei prižiūrėti duomenų bazes, interneto svetaines su turinio valdymo sistemomis;
 • išmanyti kompiuterinės technikos, kompiuterių tinklo, programinės įrangos, internetinių svetainių, duomenų bazių veikimo principus;
 • mokėti greitai, analitiškai įvertinti iškilusias problemas, spręsti kompiuterinių sistemų, taikomųjų programų problemas.

UA-40809168-1